•  

BIP PW

Ogłoszenia

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na publiczną prezentację projektu „Cyfrowe repozytorium wielowymiarowych danych neuroobrazowych”.

Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zapraszają na publiczną prezentację projektu „System Instytucjonalnych Baz Wiedzy (SINBAW) – otwarta ogólnopolska infrastruktura informacji o nauce”.

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu „cyfrowe udostępnianie zasobów nauki”) ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS.

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, będących organizacjami pozarządowymi.

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, będących organizacjami pozarządowymi.

Porozumienie Rektora Politchniki Warszawskiej z uczelnianymi organizacjami NSZZ "Solidarność" i ZNP w sprawie realizacji Programu Pracowniczego w roku 2016 zawarte w dniu 16 czerwca 2016 r.

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 33 ust. 1 uRPS.

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: „Kampus nowych technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności” przewidzianego do współfinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Zgodnie z pismem MNiSW Politechnika Warszawska otrzymała dotację w wysokości 34 075,0 tys. zł na zwiększenie wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach działalności dydaktycznej.

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwów do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności”.

Politechnika Warszawska działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 z późn. zm.)(dalej: „ustawa o zasadach realizacji programów”), ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: „Kampus nowych technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności” przewidzianego do współfinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz innych regulacji  na poziomie regionalnym, krajowym i UE (zwanego dalej: „Projekt”).

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwów do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności”.

Komunikat o zamknięciu prac komisji konkursowej i wyniku konkursu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 310 m2, usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu  1/POKL/4.1.1/2014. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” i ma na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 310 m2, usytuowanego w kondygnacji półpiwnicznej budynku przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie. Lokal przeznaczono do najmu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowo-usługowej. Funkcja lokalu powinna uwzględniać powagą Uczelni wyższej, nie zakłócając pracy Wydziału Architektury PW i nie będąc uciążliwą dla okolicznych mieszkańców.

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej unieważnia w całości konkurs na najem lokalu użytkowego o powierzchni 310 m2, usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie.

Zgodnie z pismem MNiSW Politechnika Warszawska otrzymała dotację w wysokości 31.046,5 tys. zł na zwiększenia wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach działalności dydaktycznej.

Komunikat o zamknięciu prac komisji konkursowej i wyniku konkursu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 310 m2, usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 310 m2, usytuowanego w kondygnacji półpiwnicznej w budynku przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie. Lokal przeznaczono do najmu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej bądź handlowo-usługowej. Funkcja lokalu powinna uwzględniać powagę uczelni wyższej, nie zakłócając pracy Wydziału Architektury PW i nie będąc uciążliwą dla okolicznych mieszkańców.

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28