•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor uczelni - Wydział Mechaniczny Technologiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać co najmniej stopień doktora i uzyskać pozytywną opinię rady jednostki organizacyjnej w której będą zatrudnieni. Powinni posiadać znaczące osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, odpowiadające co najmniej wymaganiom stawianym osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

 1. Od kandydata oczekuje się w szczególności:
  1. posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych lub stopnia równoważnego ze stopniem doktora habilitowanego nadawanym w Polsce;
  2. posiadania dorobku naukowego i dydaktycznego odpowiadającego profilowi badań prowadzonych w Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem;
  3. opublikowania w ciągu ostatnich 4 lat, co najmniej 8 artykułów naukowych, w tym co najmniej 4 w czasopismach z części A wykazu czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki, o wartości punktowej wynoszącej co najmniej 30 pkt (lata 2017-2018) lub co najmniej 70 pkt (lata 2019-2022) lub monografii za min. 100 pkt (lata 2019-2022);
  4. legitymowania się wskaźnikiem bibliometrycznym H-index minimum 8 wg bazy Scopus;
  5. aktywnego uczestnictwa w międzynarodowym życiu naukowym, w tym posiadania międzynarodowego dorobku naukowego opublikowanego w zagranicznych czasopismach i wydawnictwach oraz prowadzenia współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi;
  6. znajomości języka polskiego;
  7. znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; znajomość innego języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodną wymianę naukową będzie dodatkowym atutem;
  8. doświadczenia w ubieganiu się i w realizacji projektów badawczych.
 2. W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:
  1. prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem oraz włączenia się w prace naukowe Wydziału Mechanicznego Technologicznego;
  2. składania co roku do publikacji co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny ,,inżynieria mechaniczna” za min. 70 pkt., które są ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  3. do momentu otrzymania projektu badawczego w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów - złożenia co roku co najmniej jednego wniosku o finansowanie projektu badawczego;
  4. pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;
  5. prowadzenia zajęć dydaktycznych na rzecz Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej;
  6. aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do Rektora;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. kopie dyplomów doktora oraz, jeśli posiada, doktora habilitowanego;
  5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  6. oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  7. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
  8. wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:
   1. zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
   2. spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID
   3. wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego,
   4. wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów,
   5. spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję,
   6. wykaz dorobku dydaktycznego
   7. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru,
   8. wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych.
  9. skróconą informację o kandydacie.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 08.11.2022 r. do dnia 08.12.2022 r. w Instytucie Technik Wytwarzania, ul. Narbutta 85, pok. 21, 02-524 Warszawa, tel. 22 849- 97-97
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Konkurs [pdf] 190,79 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 07.11.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 08.11.2022 08:23

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 08.11.2022 08:23