•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać co najmniej stopień doktora i uzyskać pozytywną opinię rady jednostki organizacyjnej w której będą zatrudnieni. Powinni posiadać znaczące osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, odpowiadające co najmniej wymaganiom stawianym osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

 1. Od kandydata oczekuje się w szczególności:
  1. posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
  2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (przewidywane prowadzenie zajęć w języku angielskim);
  3. znajomość języka polskiego;
  4. doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących (przynajmniej kilku z wymienionych): hydrologii, gospodarki wodnej, hydrodynamiki, statystyki, modelowania (statystycznego i deterministycznego) zjawisk hydrologicznych, systemów informacji przestrzennej, monitoringu środowiska;
  5. doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi oraz kreowania tematyki badawczej i naukowej związanej z zakresem prac Katedry (Zespołu Gospodarki Wodnej i Hydrologii);
  6. doświadczenie organizacyjne oraz we współpracy w środowisku naukowo-badawczym;
  7. doświadczenie w ubieganiu się i w realizacji projektów badawczych;
  8. publikacje w j. angielskim w czasopismach z listy JCR;
  9. doświadczenie w pracy dydaktycznej;
  10. zagraniczne doświadczenia naukowo-badawcze (staże i wizyty zagraniczne, udziały w konferencjach, udział w pracach w zespołach międzynarodowych).
 2. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do Rektora;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. kopie dyplomów doktora oraz, jeśli posiada, doktora habilitowanego;
  5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  6. oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce**);
  7. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej;
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych;
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy.
  8. wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:
   1. zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności;
   2. spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID;
   3. wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego;
   4. wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów;
   5. spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję;
   6. wykaz dorobku dydaktycznego;
   7. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru;
   8. wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych.
  9. skróconą informację o kandydacie.
 3. Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji o konkursie 23.09.2022 r. do dnia 23.10.2022 r. w  Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
 5. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
 6. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Konkurs [pdf] 433,98 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 22.09.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 23.09.2022 08:40

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 23.09.2022 08:41