•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor nadzwyczajny - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej prawo w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać tytuł naukowy profesora nauk prawnych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie nauki prawne oraz mieć znaczące osiągnięcia zawodowe, wykazywać aktywność w podanej wyżej dyscyplinie naukowej, posiadać znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz predyspozycje do kierowania zespołami naukowymi.

Od kandydata oczekuje się w szczególności:
1. podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawowym miejscu pracy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych;
2. posiadania dorobku naukowego i dydaktycznego odpowiadającego profilowi badań prowadzonych w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych;
3. wykazania co najmniej dwóch publikacji z zakresu nauk prawnych w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, w tym co najmniej jednego artykułu w czasopiśmie z części A wykazu czasopism naukowych ministra właściwego ds. nauki za lata 2013-2016;
4. bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych, publikacje dorobku naukowego oraz swobodną wymianę naukową;
5. kierowania co najmniej jednym projektem badawczym wyłonionym w drodze konkursu ogólnokrajowego lub międzynarodowego. Jeśli projekt został zrealizowany, oczekuje się raportu końcowego, o ile instytucja przyznająca projekt wydaje go;
6. wykazania umiędzynarodowienia dorobku naukowego, w tym np.:
a. opublikowanego rozdziału lub monografii w renomowanym wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym,
b. opublikowanego artykułu w renomowanym czasopiśmie zagranicznym,
c. współautorstwa pracy naukowej z autorem afiliowanym w zagranicznej jednostce naukowej,
d. odbytego stażu naukowego lub pobytu badawczego w zagranicznej jednostce naukowej lub naukowo-badawczej,
e. wygłoszonego referatu na konferencji międzynarodowej,
f. wygłoszonego wykładu na zaproszenie zagranicznej jednostki naukowej,
g. uczestnictwa w komitecie naukowym konferencji międzynarodowej,
h. członkostwa w międzynarodowym stowarzyszeniu, organizacji naukowej lub akademii,
i. doświadczenia w organizacji konferencji i seminariów międzynarodowych,
j. posiadania innych ważnych osiągnięć międzynarodowych.
7. W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać:
a. opracowania i złożenia co najmniej dwóch wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów na realizację projektu badawczego (w ciągu dwóch lat od daty zatrudnienia, jeżeli pracownik nie realizuje na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych żadnego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych),
b. opracowania monografii i złożenia jej w renomowanym wydawnictwie krajowym lub zagranicznym, albo opracowania co najmniej 2 artykułów i ich złożenia do druku w wysoko punktowanych czasopismach (czasopisma z Impact Factor lub indeksowane w bazie Scopus).
8. Od kandydata oczekuje się pisemnego oświadczenia w sprawie przygotowania publikacji wskazanych w pkt 7b wraz z deklaracją o ich afiliacji publikacji na rzecz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.
9. Osoba na stanowisku profesora nadzwyczajnego będzie odpowiedzialna m.in. za:
a. prowadzenie badań naukowych mieszczących się w zakresie przedmiotowym badań Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych oraz włączenie się w prace naukowe Wydziału Administracji i Nauk Społecznych,
b. przygotowywanie prac naukowych przeznaczonych do publikacji w międzynarodowym obiegu i kierowanie ich do publikacji w renomowanych czasopismach i wydawnictwach,
c. ubieganie się o środki finansowe na realizację projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
d. współorganizowanie konferencji i prowadzenie seminariów naukowych,
e. prowadzenie dydaktyki na rzecz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i Politechniki Warszawskiej.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys;
3) kwestionariusz osobowy;
4) odpisy dyplomów doktora, doktora habilitowanego lub aktu nadania tytułu naukowego;
5) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
6) oświadczenie, o którym mowa w p. 8 wymagań konkursowych;
7) oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
8) oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego w zakresie kształcenia na I i II stopniu jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do osób (liczba N) prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe przy wnioskowaniu o przyznanie środków na działalność statutową;
10) wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat i po uzyskaniu stopnia doktora hab.) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:
a) zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze
i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
b) spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi (z podziałem na książki i monografie, artykuły w czasopismach wymienionych w częściach A lub C (JCR; ERIH) oraz B wykazu ministra właściwego ds. nauki i innych czasopismach, referaty opublikowane w materiałach naukowych konferencji ujętych w bazie WoS i innych konferencji oraz patentów i ważniejszych opracowań badawczych; należy załączyć odbitki kilku (np. trzech) publikacji uznanych za najważniejsze,
c) wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego (np. projekty badawcze NCN, NCBiR, projekty w Programach UE realizowane w Uczelni, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
d) imienny wykaz wypromowanych doktorów, z podaniem daty nadania stopnia naukowego, i doktoratów w toku, z podaniem daty wszczęcia przewodu doktorskiego,
e) wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora pomocniczego oraz wykaz funkcji opiekuna naukowego doktorantów,
f) spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta instytucji, dla której opracowano recenzję,
g) wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.12.2018 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. Wygranie konkursu nie oznacza decyzji o zatrudnieniu.

Wytworzył(a): Dziekan WAiNS

w dniu: 15.11.2018

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Nowak

w dniu: 16.11.2018 09:01

Zaktualizował(a): Joanna Nowak

w dniu: 16.11.2018 09:02