•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Rektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska profesora w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna w Zakładzie Mechaniki Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać tytuł naukowy profesora, mieć wybitne osiągnięcia zawodowe, wykazywać aktywność w podanej wyżej dyscyplinie naukowej, posiadać poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w zakresie kształcenia kadry naukowej, oraz predyspozycje do kierowania zespołami naukowymi. Ponadto powinni uzyskać pozytywna opinię rady jednostki organizacyjnej w której będą zatrudnieni. 

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

 • Posiadania tytułu naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna (według dawnych przepisów w dyscyplinach Mechanika lub Budowa i Eksploatacja Maszyn).
 • Udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna, obejmującego autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR, o łącznej punktacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie od roku 2017 nie mniejszej niż 750 pkt. łącznie (bez podziału na autorów) i łącznym IF powyżej 20.
 • Doświadczenia w kształceniu kadr naukowych potwierdzonego pełnieniem funkcji promotora w co najmniej 8 przewodach doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora oraz recenzenta w co najmniej 5 postępowaniach habilitacyjnych i 3 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego.
 • Doświadczenia w pozyskiwaniu projektów badawczych w trybie konkursowym oraz kierowaniu zespołowymi projektami badawczymi lub technicznymi.
 • Doświadczenia w kierowaniu akademickimi jednostkami struktury organizacyjnej uczelni.
 • Udokumentowanego międzynarodowego doświadczenia w prowadzeniu badań oraz w prezentowaniu ich wyników.
 • Doświadczenia w prowadzeniu instytucjonalnej współpracy międzynarodowej, w tym odbycia co najmniej 3 miesięcznego stażu w zagranicznej jednostce naukowej.
 • Znajomości współczesnych zagadnień mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz budowy maszyn, w tym właściwości i zastosowań materiałów adaptacyjnych i układów inteligentnych.
 • Gotowości do prowadzenia wykładów, ćwiczeń oraz projektów semestralnych w zakresie zadań dydaktycznych Zakładu Mechaniki w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki, w ramach anglojęzycznych programów studiów. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • akt nadania tytułu naukowego;
 • odpisy dyplomów doktora, doktora habilitowanego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie: 
  •  o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  •  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  •  o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  •  o niezostaniu ukaranym karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.). 
 • wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający: 
  • zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
  • spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID
  • wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tema
   • Skróconą informację o kandydacie.
   tycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego,
  • wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów,
  • spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję,
  • wykaz dorobku dydaktycznego
  • wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru,
 • wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 22.04.2021 do dnia 22.05.2021 w  Sekretariacie Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 1.5, tel. (22) 234-8286, e-mail: justyna.szewczyk@pw.edu.pl

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Mechaniki Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś (krzysztof.golos@pw.edu.pl)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 174,74 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 21.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.04.2021 08:16

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.04.2021 08:16