•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Mechatroniki

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w Zakładzie Mechaniki Stosowanej, Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. profil naukowy ukierunkowany na badania z zakresu dynamiki i wytrzymałości złożonych układów mechanicznych, biomechanicznych i biomechatronicznych;
  3. znajomość technik komputerowych, w tym środowiska Matlab, Ansys Workbench, SolidWorks;
  4. gotowość do prowadzenia różnych form zajęć dydaktycznych (ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe) w zakresie mechaniki, biomechaniki wytrzymałości materiałów, teorii drgań, metody elementów skończonych, inżynierii rehabilitacji ruchowej w językach polskim i angielskim;
  5. gotowość do prowadzenia prac przejściowych i dyplomowych w zakresie modelowania i symulacji komputerowych układów mechatronicznych oraz projektowania urządzeń biomechatronicznych;
  6. kreatywność i zaangażowanie w opracowywanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć ze studentami zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym;
  7. umiejętność pracy w zespole;
  8. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu od 15.07.2022 do dnia 14.08.2022 w Sekretariat Dziekana Wydział Mechatroniki ul. św. A.Boboli 8 02-525 Warszawa pok.121 tel. 22 2348589 dziekan.mchtr@pw.edu.pl.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Edyta Łądyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni.
Konkurs [pdf] 430,82 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 15.07.2022 13:32

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 15.07.2022 13:35