•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Mechatroniki

Dziekan Wydziału ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Mikrotechnologii i Nanotechnologii na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość w mowie i w piśmie języków: polskiego, angielskiego i niemieckiego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  Zakładu Mikrotechnologii i Nanotechnologii
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego m.in. reometrów rotacyjnych stożek-płytka, urządzeń do nanoszenia warstw metodą druku strumieniowego i powlekania natryskowego, drukarek 3D, urządzeń do ujednorodniania past i atramentów: trójwalcarki, speed-miksera.
 • Potwierdzone publikacyjnie doświadczenie w zakresie:

- wykonywania zawiesin heterofazowych stosowanych w technikach elektroniki drukowanej, przede wszystkim druku strumieniowej

- badania reologii materiałów stosowanych w elektronice drukowanej

- praktycznego wykorzystania technik drukowania z wykorzystaniem atramentów grafenowych

- zastosowania technik elektroniki drukowanej w nanomedycynie

 • znajomość oprogramowania inżynierskiego m.in. Inventor, Autocad, Inkscape
 • znajomość zagadnień związanych z: elektroniką drukowaną, nanomateriałami, kompozytami heterofazowymi, grafenem, nanopłatkami grafenowymi, reologią materiałów heterofazowych,  drukiem strumieniowym, powlekaniem natryskowym
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu podstaw technik wytwarzania (lutowanie, drukarki 3D, wycinanie laserowe) oraz technik laboratoryjnych
 • Posiadanie minimum 5 publikacji z IF, o tematyce związanej z drukiem strumieniowym lub węglowymi nanomateriałami.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone  w art. 114 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) i w § 143 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.12.2108 r. w Sekretariacie Wydziału Mechatroniki, ul. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121 tel. 222348589. Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. mgr inż. Małgorzata Jakubowska. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.01.2019 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Dzekan WM

w dniu: 29.11.2018

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Nowak

w dniu: 30.11.2018 09:00

Zaktualizował(a): Joanna Nowak

w dniu: 30.11.2018 09:28