•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie inżynieryjno-technicznej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobra znajomość angielskiego;
  3. zainteresowania naukowe związane z informatyką techniczną i gotowość do pracy naukowej i przygotowania publikacji naukowych; preferowani są kandydaci już posiadający w dorobku publikacje w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja;
  4. znajomość zagadnień algorytmów i struktur danych oraz systemów operacyjnych;
  5. co najmniej podstawowa znajomość metod eksploracji danych i/lub baz danych;
  6. doświadczenie w programowaniu co najmniej w jednym z języków: C,C++,C#, Java;
  7. umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej;
  8. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów informatyki i/lub Data Science stanowi dodatkowy atut;
  9. przygotowanie i gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych skoncentrowanych na zagadnieniach algorytmów i struktur danych, systemów operacyjnych oraz potencjalnie innych realizowanych w ramach studiów inżynierskich na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne oraz Inżynieria i Analiza Danych.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy – jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 08.06.2022 r. do dnia 08.07.2022 r. w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat.mini@pw.edu.pl.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 07.09.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela Sekretariat Wydziału.
Konkurs [pdf] 437,11 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 08.06.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 08.06.2022 10:06

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.06.2022 15:26