•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Chemiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry;
  4. doświadczenie w zakresie syntezy chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod otrzymywania monokryształów;
  5. wiedza z dziedziny krystalografii rentgenowskiej i doświadczenie w pomiarach oraz udokładnianiu i rozwiązywaniu struktur krystalicznych związków chemicznych;
  6. umiejętność przygotowania i uaktualniania zajęć laboratoryjnych oraz materiałów dydaktycznych z obszaru chemii ogólnej i nieorganicznej;
  7. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
  8. przedstawienie przez kandydata propozycji projektu badawczego o tematyce spójnej z kierunkiem badań prowadzonych w Katedrze.
 2. Ponadto, na korzyść kandydata będą przemawiały: udokumentowane doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym projektem badawczym oraz odbyty staż naukowy (>1 miesiąca) w krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym.
 3. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 4. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
  9.  Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu od dnia 11.05.2022 do dnia 10.06.2022 w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507
  10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2022
  11. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
  12. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  13. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
  14. Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej, prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00 664 Warszawa, pok. 419, tel.: (+48 22) 234-5348, e-mail: janusz.plocharski@pw.edu.pl
Konkurs [pdf] 431,79 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 11.05.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 11.05.2022 14:53

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 11.05.2022 14:54