•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Geodezji i Kartografii

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła nie podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.).

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia;
 • płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością Zakładu Kartografii;
 • zaawansowana umiejętność programowania i projektowania systemów informatycznych;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarzadzaniu projektami informatycznymi;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie produkcyjne w obszarze informatyki i geoinformatyki;
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej po uzyskaniu stopnia doktora uprawniające do pełnienia funkcji promotora w pracach magisterskich. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 15.11.2021 r. do dnia 15.12.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302, tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 23.12.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 118,58 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 10.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 15.11.2021 09:36

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 15.11.2021 09:36