•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt-Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Telewizji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) **

Od kandydatów wymagane jest:*

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się z problematyką badawczą Pracowni Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych w Zakładzie Telewizji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych;
 • znajomość metodyki przetwarzania danych pomiarowych;
 • umiejętność stosowania metod numerycznych do rozwiązywania problemów inżynierskich;
 • znajomość metod statystycznego przetwarzania danych i uczenia maszynowego;
 • umiejętność programowania w językach C oraz C++;
 • dobra znajomość środowiska MATLAB®;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w § 137 i § 138 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;**
 • wykaz dorobku naukowego;**
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;**
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego
 • z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;**
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 4.02.2019 r. w sekretariacie Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. +48 22 8253929. Bliższych informacji udziela sekretariat Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, tel. +48 22 8253929.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.02.2019 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Dziekan WEiTI

w dniu: 03.01.2019

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 04.01.2019 09:07

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 04.01.2019 09:07