•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego;
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry;
  5. doświadczenie w syntezie mało- i wielkocząsteczkowych elektroaktywnych związków organicznych, w tym metod elektropolimeryzacji oraz kopolimeryzacji kondensacyjnej funkcjonalizowanych monomerów;
  6. doświadczenie w dziedzinie badania w/w związków metodami elektrochemicznymi (woltametria cykliczna, spektroskopia impedancyjna) oraz spektroelektrochemicznymi (spektroelektrochemia UV-vis-NIR, Ramana, EPR);
  7. znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem prototypowych organicznych urządzeń elektronicznych takich jak organiczne tranzystory polowe, organiczne diody elektroluminescencyjne, organiczne ogniwa fotowoltaiczne oraz organiczne urządzenia elektrochromowe;
  8. wybitny dorobek badawczy związany z opisanym powyżej profilem badawczym, udokumentowany publikacjami w prestiżowych czasopismach naukowych wydawanych przez renomowane oficyny wydawnicze takie jak: ACS, RSC, Wiley, Nature Publishing Group oraz Elsevier;
  9. umiejętność samodzielnego przygotowania nowych wykładów, zajęć laboratoryjnych i materiałów dydaktycznych;
  10. umiejętność pracy w zespołach o charakterze interdyscyplinarnym oraz nawiązywania współpracy naukowej z badaczami o komplementarnych kompetencjach;
  11. przedstawienie propozycji projektu badawczego o tematyce spójnej z kierunkiem badań Zespołu Chemii Materiałów i Nanomateriałów działającego w ramach Katedry Chemii i Technologii Polimerów.
 2. Ponadto, na korzyść kandydata będą przemawiały: udokumentowane doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym projektem badawczym oraz odbyty staż naukowy w krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym.
 3. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 4. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
  10. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu od 11.05.2022 do dnia 10.06.2022 w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507 
  11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2022
  12. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
  13. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  14. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
  15. Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry  Chemii i Technologii Polimerów prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75 3, 00‑662 Warszawa, pok. 247, tel.: (+48 22) 234-7317 e-mail: pawel.parzuchowski@pw.edu.pl
Konkurs [pdf] 433,08 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 10.06.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 11.05.2022 14:34

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 11.05.2022 14:34