•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, w wymiarze pełnego etatu, w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., zwana dalej „ustawą”.

1. Od kandydatów wymagane jest:

1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub tytułu równorzędnego;

2) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub stopnia równoważnego ze stopniem doktora nauk prawnych nadawanym w Polsce;

3) posiadanie dorobku naukowego i dydaktycznego odpowiadającego profilowi badań prowadzonych w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych;

4) specjalizacja w szczególności w zakresie prawa i postępowania administracyjnego;

5) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ww. zakresie;

6) opublikowanie, w latach 2019-2022, monografii naukowej wydanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, sporządzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub co najmniej jednego artykułu naukowego o wartości punktowej co najmniej 140 pkt – w zagranicznym czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy;

7) bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego), w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

8) posiadanie międzynarodowego dorobku naukowego w postaci publikacji w zagranicznych czasopismach lub wydawnictwach naukowych oraz prowadzenie stałej współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi i aktywne uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym będą dodatkowymi atutami;

9) doświadczenie w ubieganiu się i realizacji projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź zagranicznych konkursów będzie dodatkowym atutem.

2. W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:

1. prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych oraz włączenia się w prace naukowe Wydziału Administracji i Nauk Społecznych;

2. złożenia do publikacji, w każdym roku zatrudnienia, artykułu w czasopiśmie naukowym, które według aktualnego ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych jest przypisane do dyscypliny nauki prawne i ma przypisaną wartość punktową co najmniej 100 pkt;

3. do momentu otrzymania projektu badawczego w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów – złożenia w każdym roku zatrudnienia co najmniej jednego wniosku o finansowanie projektu badawczego;

4. pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne;

5. prowadzenia zajęć dydaktycznych na rzecz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i Politechniki Warszawskiej, a także gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim (innym języku obcym);

6. aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.

3. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 - 121 Statutu PW.

1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie do prorektora ds. ogólnych;

2) życiorys;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5) odpis dyplomu doktorskiego lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora w zakresie nauk prawnych;

6) wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

7) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

8) oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

9) upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

10) oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;

11) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;

12) oświadczenie o:

a) pełnej zdolności do czynności prawnej,

b) korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy,

e) spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy – jeśli dotyczy. 

2. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia  konkursu 06.05.2022 r. do dnia  05.06.2022 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia  31.07.2022 r. 

4. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. 

5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

6. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

7. Bliższych informacji udziela:  mgr Agnieszka Kapczyńska tel. (22) 234-59-58.

Konkurs [pdf] 100,73 kB

https://www.ans.pw.edu.pl/Pracownicy/Konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich/Konkurs-nr-9

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 06.05.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 06.05.2022 14:38

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 06.05.2022 14:38