•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością Kolegium;
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi trendami w nauce i praktyce finansów publicznych, z analizą zjawisk i procesów obrazujących zarządzanie środkami publicznymi w sektorach rządowym, samorządowym i ubezpieczeniowym. Oczekiwane jest również doświadczenie zawodowe zdobyte w praktyce gospodarczej korespondującej z wykorzystaniem wiedzy z zakresu wyżej wymienionych zagadnień;
 • umiejętność organizacji konferencji, aplikacji o granty naukowo-badawcze;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu  PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie  12.05.2020 r. do dnia 11.06.2020 r. w Sekretariacie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17 pok. 102; tel. 24 262-90-08.   

Bliższych informacji udziela: Sekretariat Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.06.2020 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

w dniu: 11.05.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 12.05.2020 10:26

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 12.05.2020 10:26