•  

BIP PW / Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460, 1475, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 w programie „Trzecia Misja Uczelni” ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu o nazwie „Inteligentne miasto, czyli innowacyjne wykorzystanie nauk ścisłych na bazie doświadczeń Wydziału Elektrycznego i instytucji z nim współpracujących” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, działających na rzecz edukacji.

I. Cel projektu:

Planowany projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla młodzieży szkolnej służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej i zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 

II. Cele partnerstwa:

Realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się działania w zakresie misji społecznej Politechniki Warszawskiej mającej na celu zachętę młodzieży szkolnej (gdy osiągną odpowiedni wiek i wiedzę) do studiowania nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzięki partnerstwu powinien zostać osiągnięty efekt wzmocnienia skuteczności działania Politechniki Warszawskiej oraz uzyskania wartości dodanej niemożliwej do osiągniecia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec Politechniki Warszawskiej.

Do zadań Partnera należeć będzie, co najmniej:

­    Przygotowanie i przetestowanie innowacyjnej koncepcji zajęć wykorzystującej platformę
b-learningową;

­    Rekrutacja młodzieży szkolnej do projektu;

­    Promocja projektu;

­    Współpraca ze szkołami;

­    Współpraca z jednostkami samorządowymi;

­    Inne działania wspólnie ustalone z Politechniką Warszawską.

Politechnika Warszawska będzie pełniła rolę Lidera partnerstwa.

 

III. Wymagania wobec Partnera:

 1. Partner zadeklaruje wniesienie wkładu własnego wymaganego Regulaminem Konkursu w postaci środków finansowych w wysokości 3,00% wydatków kwalifikowalnych
  w projekcie.
 2. Działalność potencjalnego Partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu,
  a obszarem działalności Partnera winny być m.in. działania edukacyjne skierowane
  do młodzieży szkolnej.
 3. Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia.
 4. Partner powinien:

a)     Dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu zgodnie z przedstawioną koncepcją działań, jakie Partner będzie realizował w ramach projektu.

b)    Posiadać doświadczenie we współtworzeniu i/lub realizacji modułów zajęć dydaktycznych obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy, mających na celu rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.

c)     Posiadać co najmniej jednosemestralne doświadczenie w tzw. b-learningu młodzieży szkolnej.

d)    Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze we współpracy ze szkołą wyższą na obszarze Warszawy lub Województwa Mazowieckiego.

 

IV. Sposób przygotowania oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia:

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Oferenta, numer zapytania ofertowego, oraz niezbędne załączniki.
 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku tekstowym, stanowiącym Załącznik nr 1
  do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo Oferent może przygotować ofertę w swoim formacie. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane.
 5. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert.
 6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Politechnika Warszawska nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

V. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać́:

 1. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa.
 2. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Prezentację koncepcji poszczególnych działań́ przewidzianych do realizacji przez partnera projektu.
 4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację wymienionych zadań́ w projekcie, wraz z deklaracją, że Partner posiada przychód za 2017 rok równy lub wyższy
  od kosztów przewidywanych przez Oferenta na realizację wskazanych w ofercie zadań.
 5. Przedstawienie sposobu osiągniecia rezultatów projektu oraz wskaźników określonych
  w Regulaminu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 w programie „Trzecia Misja Uczelni”, w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym;
  Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 6. Opis doświadczeń́ w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań́, rezultatów i budżetów pozostających w dyspozycji Oferenta.

 

VI. Wraz z wypełnioną ofertą zgłoszenia Partnera do projektu stanowiącą Załącznik nr 1
do ogłoszenia należy przedłożyć́:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.
 2. Umocowanie osób reprezentujących Partnera.
 3. Deklarację, że Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
  o finansach publicznych.
 4. Deklarację o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy Partnerem
  a Politechniką Warszawską.

 

VII. Kryteria oceny:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Koncepcja realizacji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji dla Partnera projektu, wraz z proponowanym zakresem współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w tym ewentualne propozycje zadań Partnera wykraczające poza wskazane
  w ogłoszeniu.
 4. Sposób osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu.
 5. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski, z uwzględnieniem różnych źródłach finansowania).

 

VIII. Sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający (Politechnika Warszawska) ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym ogłoszeniem.
 2. Zamawiający (Politechnika Warszawska) dokona oceny złożonych ofert w drodze
  ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości
  i równego traktowania podmiotów.

 

IX. Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w terminie do 21 czerwca 2018r. do godziny 15.30.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach kurierem lub pocztą tradycyjną lub osobiście z podpisem osoby upoważnionej na adres:

Politechnika Warszawska

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Plac Politechniki 1, pok. 112

00-661 Warszawa

(z dopiskiem „Wybór Partnera do projektu „Inteligentne miasto, czyli innowacyjne wykorzystanie nauk ścisłych na bazie doświadczeń Wydziału Elektrycznego i instytucji z nim współpracujących”, w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18)
(decyduje data wpływu dokumentu do jednostki)

 1. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w punkcie V niniejszego Ogłoszenia.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.

 

X. Sposób ogłaszania wyników oceny ofert:

Informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera Politechnika Warszawska poda
do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

 

XI. Informacje dodatkowe:

Wszelkie pytania związane z przedmiotem niniejszego zapytania należy kierować na adres mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl.

Karta zgłoszeniowa [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 507,24 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Nowak

w dniu: 30.05.2018 16:21

Zaktualizował(a): Joanna Nowak

w dniu: 30.05.2018 16:21