•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Otwarty nabór partnerów do realizacji Projektu „Energetyczne Wykorzystanie Odpadowej Biomasy” (EWOB)

Politechnika Warszawska Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji Projektu „Energetyczne Wykorzystanie Odpadowej Biomasy” (EWOB) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Politechnika Warszawska - zgodnie z art. 28a, ust. 4, Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. z póź. zm. - poszukuje partnerów do realizacji Projektu Energetyczne Wykorzystanie Odpadowej Biomasy” (EWOB) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.
Celem Projektu jest:

 1. Rozbudowa powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami, które działają w obszarze technologii termicznego wykorzystania odpadów komunalnych i odpadowej biomasy
 2. Budowa laboratorium dedykowanego technologiom termicznego przekształcania odpadów komunalnych, RDF oraz odpadowej biomasy. Przewiduje się, że laboratorium zostanie zbudowane w skali technicznej (paleniska o mocach > 1 MW) i zostaną w nim zainstalowane różnego typu paleniska i zgazowarki dedykowane do odpadowej biomasy, kotły odzysknicowe, instalacje oczyszczania spalin oraz układ ORC.
 3. Wykonanie badań, których celem będzie opracowanie metody doboru rodzaju paleniska zależnie od własności biomasy oraz zbadanie własności energetycznych odpadów komunalnych gromadzonych poza wielkimi aglomeracjami miejskimi.
 4. Popularyzacja technologii termicznego wykorzystania odpadów komunalnych.
 5. Społeczna promocja walorów ekologicznych termicznej utylizacji odpadów komunalnych

Celem szczegółowe cele Projektu zostaną opracowane wspólnie z partnerami w trakcie ostatecznego opracowania wniosku o dofinansowanie.

I. Wymagania wobec partnera:

Politechnika Warszawska poszukuje jako partnerów firm, które są zainteresowane rozwojem technologii energetycznego wykorzystania odpadowej biomasy (w tym odpadów komunalnych), a przede wszystkim takich, które dysponuje własnymi rozwiązaniami urządzeń dedykowanych do instalacji termicznego przekształcania odpadów.
Do Ppojektu zapraszamy także zainteresowane współpracą jednostki badawcze oraz organizacje około biznesowe działające w obszarze energetyki. Wśród jednostek badawczych preferowane będą jednostki, które maja kategorię A (I).

Warunkiem koniecznym przystąpienia do współpracy jest wypełnienie przez firmę kryteriów konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (http://poig.parp.gov.pl/index/index/593).

II. Propozycja współpracy powinna zawierać:

 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań konkursu ogłoszonego przez PARP;
 • propozycję zakresu udziału Partnera w projekcie.

Istotnymi kryteriami dalszych negocjacji będą:

 • zgodność działania partnera z celem partnerstwa,
 • spełnianie wymagań określonych wobec partnera,
 • zakres oferowanej współpracy przy przygotowaniu,
 • zakres oferowanej współpracy przy realizacji projektu.

Ofertę współpracy prosimy składać nie później niż do dnia 14.11.2012 r. do godz. 16:00 - decyduje data doręczenia/wpływu do Politechniki Warszawskiej:

 • osobiście w sekretariacie Instytutu Techniki Cieplnej (pokój 8),
 • drogą pocztową na adres: Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25 00 - 665 Warszawa.

Wytworzył(a): Prof. Janusz Lewandowski

w dniu: 24.10.2012

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 24.10.2012 15:22

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 24.10.2012 15:22