•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460, 1475, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu o nazwie „Chemia wokół juniora - Identyfikacja i innowacyjna pomoc w rozwoju potencjału juniora w wieku szkolnym (szkoła podstawowa)”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, a finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, działających na rzecz edukacji.

I. Cel projektu:

Planowany projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat,służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

 • ­rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
 • ­stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 • ­inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • ­propagowanie kultury innowacyjności;
 • ­zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • ­integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

II. Cele partnerstwa:

Realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się działania w zakresie misji społecznej Politechniki Warszawskiej mającej na celu zachętę młodzieży ze szkół podstawowych (gdy osiągną odpowiedni wiek i wiedzę) do studiowania nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzięki partnerstwu powinien zostać osiągnięty efekt wzmocnienia skuteczności działania Politechniki Warszawskiej oraz uzyskania wartości dodanej niemożliwej do osiągniecia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec Politechniki Warszawskiej.

Do zadań Partnera należeć będzie, co najmniej:

 • ­Przygotowanie i przetestowanie innowacyjnej koncepcji zajęć wykorzystującej platformę b-learningową;
 • ­Rekrutacja młodzieży szkolnej do projektu;
 • ­Promocja projektu;
 • ­Współpraca ze szkołami;
 • ­Współpraca z jednostkami samorządowymi;
 • ­Inne działania wspólnie ustalone z Politechniką Warszawską.

Politechnika Warszawska będzie pełniła rolę Lidera partnerstwa.

III. Wymagania wobec Partnera:

 1. Partner zadeklaruje wniesienie wkładu własnego wymaganego Regulaminem Konkursu w postaci środków finansowych w wysokości 3,00% wydatków kwalifikowalnych
   w projekcie.
 2. Działalność potencjalnego Partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu, a obszarem działalności Partnera winny być m.in. działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej.
 3. Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia.
 4. Partner powinien:
 • Dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu zgodnie z przedstawioną koncepcją działań, jakie Partner będzie realizował w ramach projektu;
 • Posiadać doświadczenie we współtworzeniu i/lub realizacji modułów zajęć dydaktycznych obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy, mających na celu rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego;
 • Posiadać co najmniej jednosemestralne doświadczenie w tzw. b-learningu młodzieży szkolnej;
 • Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze we współpracy ze szkołą wyższą na obszarze Warszawy lub Województwa Mazowieckiego.

IV. Sposób przygotowania oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia:

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Oferenta, numer zapytania ofertowego, oraz niezbędne załączniki.
 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku tekstowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo Oferent może przygotować ofertę w swoim formacie. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane.
 5. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Politechnika Warszawska nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać́:

 1. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa.
 2. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Prezentację koncepcji poszczególnych działań́ przewidzianych do realizacji przez partnera projektu.
 4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację wymienionych zadań́ w projekcie, wraz z deklaracją, że Partner posiada przychód za 2016 rok równy lub wyższy od kosztów przewidywanych przez Oferenta na realizację wskazanych w ofercie zadań.
 5. Przedstawienie sposobu osiągniecia rezultatów projektu oraz wskaźników określonych w Regulaminu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 6. Opis doświadczeń́ w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań́, rezultatów i budżetów pozostających w dyspozycji Oferenta.

VI. Wraz z wypełnioną ofertą zgłoszenia Partnera do projektu stanowiącą Załącznik nr 1 do ogłoszenia należy przedłożyć́:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.
 2. Umocowanie osób reprezentujących Partnera.
 3. Deklarację, że Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Deklarację o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy Partnerem a Politechniką Warszawską.

VII. Kryteria oceny:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Koncepcja realizacji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji dla Partnera projektu, wraz z proponowanym zakresem współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w tym ewentualne propozycje zadań Partnera wykraczające poza wskazane w ogłoszeniu.
 4. Sposób osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu.
 5. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski, z uwzględnieniem różnych źródłach finansowania).

VIII. Sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający (Politechnika Warszawska) ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym ogłoszeniem.
 2. Zamawiający (Politechnika Warszawska) dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

IX. Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godziny 15.30.
 2. Oferty należy składać kurierem lub pocztą tradycyjną lub osobiście z podpisem osoby upoważnionej na adres:

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
Biuro dziekana
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
(z dopiskiem „Wybór Partnera do projektu „Chemia wokół juniora - Identyfikacja i innowacyjna pomoc w rozwoju potencjału juniora w wieku szkolnym (szkoła podstawowa)”, w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17)
(decyduje data wpływu dokumentu do jednostki)

 1. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w punkcie V niniejszego Ogłoszenia.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.

X. Sposób ogłaszania wyników oceny ofert:

Informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera Politechnika Warszawska podać do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

XI. Informacje dodatkowe:

Wszelkie pytania związane z przedmiotem niniejszego zapytania należy kierować na adres mailowy: ewazyga@ch.pw.edu.pl.

Karta zgłoszeniowa [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 507,17 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 20.12.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 20.12.2017 09:24

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 20.12.2017 09:26