POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarzadzenie nr  4 

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia   22 marca 2004 r.

 

Zmieniajace zarzadzenie nr 11 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad udostepniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania
oraz pomieszczen w obiektach Politechniki Warszawskiej

 

Na podstawie § 52 ust. 1 lit. q, § 113 ust. 3 i § 118 ust. 2 Statutu PW, w zwiazku z uchwalami Senatu PW: nr 48/XLI/92 z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie rozliczania kosztów w miejscu ich po­wstawania, nr 5/XLIII/96 z dnia 27 listopada 1996 r. o koniecznosci zredukowania deficytu budze­towego w dzialalnosci dydaktycznej oraz dzialaniach zmierzajacych do realizacji tego celu, nr 102/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie dzialan zmierzajacych do zapewnienia bezpie­czenstwa w PW i nr 14/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zachowania mienia nieru­chomego PW, zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1

W § 3 zarzadzenia nr 11 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. (w brzmieniu ustalonym zarzadzeniem Rektora PW nr 35 z dnia 7 pazdziernika 2003 r.) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obiekty i pomieszczenia znajdujace sie na terenie Uczelni objetym adresem jej glównej siedziby – Pl. Politechniki Warszawskiej 1 w Warszawie, nie moga byc udostepniane przedsiebiorcom, stowarzyszeniom, fundacjom i innym instytucjom,
z przeznaczeniem na siedziby ich organów. Nie dotyczy to uczelnianych organizacji studenckich rejestrowanych przez Rektora PW oraz wpisanych do ewidencji
w Politechnice Warszawskiej stowarzyszen studenckich, nie prowadzacych zgodnie z ich statutami dzialalnosci gospodarczej.

2) dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:

„6. W uzasadnionych przypadkach Rektor PW, po zasiegnieciu opinii samorzadu studentów, moze udzielic zgody na udostepnienie pomieszczen, o których mowa w ust. 5,
z przeznaczeniem na siedziby organów stowarzyszen studenckich, prowadzacych zgodnie
z ich statutami dzialalnosc gospodarcza na potrzeby studentów lub doktorantów Politechniki Warszawskiej.”

 

§ 2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

 

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Stanislaw Mankowski