POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarzadzenie nr 3

Rektora Politechniki Warszawskiej

z dnia 25 lutego 2004 r.

 

w sprawie zasad archiwowania prac dyplomowych studentów

Na podstawie § 52 ust. 1 lit. Q Statutu PW oraz § 5 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 81, poz. 907 z pózn. zm. ) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1

Wprowadza sie obowiazek przechowywania w archiwum Uczelni prac dyplomowych studentów.

•  Prace dyplomowe, obronione w okresie od 1 pazdziernika 2000 r. do dnia wejscia w zycie niniejszego zarzadzenia sa przechowywane przez wydzialy i kolegia w takiej postaci, w jakiej zostaly przekazane.
•  Prace dyplomowe, obronione po wejsciu w zycie niniejszego zarzadzenia beda przechowywane w archiwum Dzialu Ewidencji Studentów na odpowiednich nosnikach elektronicznych.

§ 2

•  Wydzialy i kolegia przekazuja do Dzialu Ewidencji Studentów jeden egzemplarz pracy dyplomowej na nosniku elektronicznym, razem z protokólem egzaminu dyplomowego.
•  Nosnik elektroniczny, oprócz tresci pracy dyplomowej, powinien zawierac zeskanowana strone tytulowa pracy oraz powinien byc opatrzony etykietka.
•  Na etykietce nosnika elektronicznego, nalezy zamiescic nastepujace dane:

- nazwisko i imie studenta,
- numer albumu studenta,

•  rodzaj pracy dyplomowej ( np. magisterska, licencjacka),
•  tytul pracy dyplomowej,
•  nazwa wydzialu lub kolegium,
•  imie i nazwisko kierujacego praca dyplomowa.

§ 3

Dzial Ewidencji Studentów przechowuje prace dyplomowa na nosniku elektronicznym w teczce akt osobowych studenta

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w zarzadzeniu stosuje sie zarzadzenie nr 45 Rektora PW z dnia 29.11.95 r. w sprawie archiwowania akt w Politechnice Warszawskiej (w brzmieniu ustalonym zarzadzeniem nr 18 Rektora PW z dnia 9.09.1999 r.).

§ 5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

 

prof. dr hab. inz. Stanislaw Mankowski