Uchwała nr 94/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od ustaleń Uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW wobec Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. e Statutu PW, w związku z pkt 11 „Wymiaru i warunków obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04” (załącznika do Uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW z dnia 28 maja 2003 r.), w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 93/XLV/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r., na wniosek dziekanów: Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz dyrektorów: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych i Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, wyraża zgodę na odstąpienie wobec tych jednostek organizacyjnych – w semestrze letnim roku akademickiego 2003/04 – od ustaleń pkt 6 i pkt 9 załącznika do Uchwały nr 47/XLV/2003:

1. w odniesieniu do Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - w następujący sposób:
- w pkt 9 lit. a – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 23 do 20.

2. w odniesieniu do Wydziału Inżynierii Lądowej - w następujący sposób:
- w pkt 9 lit. a – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 23 do 15,
- w pkt 9 lit. b – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 13 do 10,
- w pkt 9 lit. d – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 2 do 0.

3. w odniesieniu do Wydziału Inżynierii Produkcji - w następujący sposób:
- w pkt 9 lit. a – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 23 do 20,
- w pkt 9 lit. b – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 13 do 10,
- w pkt 9 lit. d – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 2 do 0.

4. w odniesieniu do Wydziału Inżynierii Środowiska - w następujący sposób:
- w pkt 9 lit. a – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 23 do 18,
- w pkt 9 lit. b – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 13 do 10,
- w pkt 9 lit. d – liczbę godzin obliczeniowych, w odniesieniu do recenzji prac licencjackich i inżynierskich, obniża się z 2 do 1.

5. w odniesieniu do Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa - w następujący sposób:
- w pkt 9 lit. a – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 23 do 20,
- w pkt 9 lit. b – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 13 do 10,
- w pkt 9 lit. d – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 2 do 0.

6. w odniesieniu do Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - w następujący sposób:
- w pkt 6 lit. c – istniejące progi liczebności grup wykładowych i współczynniki godzin obliczeniowych zastępuje się następującymi:
dla wykładów w grupach studentów o liczebności:
do 50 1,0
od 51 do 100 1,1
powyżej 100 1,3
- w pkt 9 lit. a – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 23 do 15,
- w pkt 9 lit. b – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 13 do 10,

7. w odniesieniu do Kolegium Nauk Społecznych i Administracji - w następujący sposób:
- w pkt 6 lit. c – istniejące progi liczebności grup wykładowych i współczynniki godzin obliczeniowych zastępuje się następującymi:
dla wykładów w grupach studentów o liczebności:
do 100 1,0
od 101 do 150 1,3
powyżej 150 1,5
Iloczyn zastosowanych współczynników nie może przekroczyć 2,5.

- w pkt 9 lit. a – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 23 do 15,
- w pkt 9 lit. b – liczbę godzin obliczeniowych obniża się z 13 do 10.


Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski