Uchwała nr 93/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
zmieniająca uchwałę nr 47/XLV/2003 Senatu PW z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie wymiaru i warunków obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. e Statutu PW, uchwala następującą zmianę w załączniku do uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW z dnia 28 maja 2003 roku:
pkt 11 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
„11. W uzasadnionych przypadkach dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, za zgodą Senatu, może odstąpić od ustaleń zawartych w pkt. 6, 9 i 10, z tym że iloczyn zastosowanych współczynników, o których mowa w pkt 6, nie może przekroczyć 2,5.”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i dotyczy prac dyplomowych rozliczanych w semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski