Uchwała nr 92/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
zmieniająca Uchwałę nr 86/XLV/2003 Senatu PW z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2004

  1. 1.Skreśla się pkt 1.5 Uchwały.
  2. 2.Wprowadza się pkty 1.a i 1.b w brzmieniu:
  3. 1.a. Koszty remontów w domach studenckich finansowane z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów nie mogą przekroczyć kwoty 5.000,0 tys. zł.
  4. 1.b. Koszty remontów finansowanych centralnie nie mogą przekroczyć kwoty 2.800,0 tys. zł.
  5. 3.W pkcie 9 skreśla się wyraz „budowlane”.
  6. 4.Wprowadza się pkt 11 i pkt 12 w brzmieniu:
  7. 11.Inwestycje budowlane mogą być finansowane ze środków własnych do kwoty 13.000,0 tys. zł.
  8. 12.Inwestycje budowlane finansowane z dotacji – do kwoty dotacji.

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski