Uchwała nr 91/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2003,
sporządzonej zgodnie z wymaganiami MENiS

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. 1 i 2 Statutu PW, uchwala i zatwierdza korektę budżetu Politechniki Warszawskiej na 2003 rok, przedstawioną w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski