Uchwala nr 103/XLV/2004

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie zasad rozliczen za zajecia dydaktyczne zlecane wydzialom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 2003/2004 i 2004/2005

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajac na podstawie § 46 ust. 2 pkt j oraz § 115 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej, ustala nastepujace zasady rozliczen finansowych za zajecia dydaktyczne zlecane wydzialom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 2003/2004 i 2004/2005:

•  Koszty zajec wykonywanych na rzecz innych jednostek organizacyjnych PW sa ponoszone przez jednostke zlecajaca wedlug nastepujacych stawek za jedna godzine obliczeniowa:

a) na studiach dziennych stawka wynosi 0,4 k h ;
b) na studiach doktoranckich stawka wynosi 0,4 k h ;
c) na studiach wieczorowych i zaocznych stawka wynosi 0,5 k h .

•  Koszty wymienione w pkt.1 nie dotycza zajec na studiach dziennych zlecanych Wydzialowi Fizyki, Wydzialowi Matematyki i Nauk Informacyjnych, Kolegium Nauk Spolecznych i Administracji, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz zajec zlecanych Studium Jezyków Obcych w ramach limitu 210 godzin na studenta, przyjetego w uchwale nr 33/XLV/2003 Senatu PW z dnia 26.03.2003 r. w sprawie zasad nauczania jezyków obcych na studiach dziennych w PW.

•  Wydzialy i pozostale jednostki organizacyjne moga uzgodnic inne zasady wzajemnych rozliczen. Uzgodnione zasady zatwierdza Rektor.

•  Stawke k h oblicza sie dzielac kwote dotacji dydaktycznej przeznaczona w danym roku dla wszystkich wydzialów, kolegiów i studiów, pomniejszona o czesc wynikajaca z liczby uczestników studiów doktoranckich, przez liczbe godzin obliczeniowych zrealizowanych w roku akademickim poprzedzajacym bezposrednio rok rozliczania zajec zlecanych wydzialom i innym jednostkom organizacyjnym PW.

•  Doplaty ze srodków przeznaczonych w budzecie Uczelni na dotacje celowe w dydaktyce lub jako rezerwa Rektora.

5.1.Jesli w danym roku akademickim liczba godzin obliczeniowych wykonanych na studiach dziennych na rzecz innych wydzialów bedzie wieksza od liczby godzin zleconych przez wydzial, to za nadmiarowe godziny wydzial ten otrzyma wyrównanie do pelnej stawki k h , nie wieksze jednak niz 0,6 k h za godzine obliczeniowa zajec.

5.2.Jesli liczba godzin obliczeniowych zrealizowana w danym roku akademickim na studiach dziennych przez Wydzial Fizyki, Wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych, Kolegium Nauk Spolecznych i Administracji, Studium Jezyków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na rzecz innych wydzialów i kolegium bedzie wieksza od liczby godzin, na podstawie której, w uchwale Senatu w sprawie zasad podzialu dotacji dydaktycznej, odpowiednio w 2004 r. lub w 2005 r., okreslona bedzie przeliczeniowa liczba studentów za uslugi dydaktyczne dla danej jednostki, to jednostka ta otrzyma dofinansowanie w kwocie równej iloczynowi zwiekszonej liczby godzin przez stawke 0,5 k h .

 

 Sekretarz Senatu

R e k t o r

mgr Danuta Soltyska

prof. dr hab. inz. Stanislaw Mankowski