Uchwała nr 111/XLV/04
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2004 r
w sprawie zmiany w Regulaminie organizacyjnym Centrum Transferu Technologii

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 40 ust. 3 Statutu PW, pozytywnie opiniuje przedstawioną w załączniku do niniejszej uchwały zmianę w Regulaminie organizacyjnym Centrum Transferu Technologii.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz

 

 

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski

 

 

 

załącznik do uchwały Senatu PW nr 111/XLV/04 z
dn.24.03.2004r.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia

zmieniające Zarządzenie nr 15 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii

Na podstawie § 40 ust. 2 i 3 Statutu PW, w związku z uchwałami Senatu PW: nr 43/XLIII/97 z dnia 28 maja 1997 r., nr 185/XLIII/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. i nr 111/XLV/04 z dnia 24 marca 2004 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W § 5 Regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu Technologii (zał. do zarządzenia nr 15 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 lipca 1999 r.) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
PWR-        /04
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski