Uchwała nr 110/XLV/04
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2004 r
w sprawie zasad podziału dotacji na działalność dydaktyczną w 2004 roku

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46ust.2 pkt.j oraz § 115ust.2 Statutu Politechniki Warszawskiej ustala następujące zasady podziału dotacji na działalność dydaktyczną w 2004 roku:

• Środki na finansowanie działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej w 2004 roku, nazywane dalej dotacją dydaktyczną, określa Senat w uchwale budżetowej.

• Senat w uchwale budżetowej dokonuje podziału dotacji dydaktycznej na część ( D) , przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia zajęć przewidzianych w programach studiów, kosztów praktyk studenckich i bieżących kosztów utrzymania bazy dydaktycznej wydziałów, kolegiów i studiów, oraz na część (O) - przeznaczoną na finansowanie zadań ogólnouczelnianych.

Dotację dydaktyczną dla wydziałów, kolegiów i studiów oblicza się z równania (1) :

- dotacja dydaktyczna wydziału, kolegium lub studium w 2004 r.;
- dotacja przyznana wydziałowi, kolegium lub studium w 2003 r.;
- współczynnik przeniesienia dotacji z 2003 r. Przyjmuje się wp = 0,80 ;
- nominalna stawka godzinowa na wydziale, w kolegium lub studium obliczona według stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w dniu 31 stycznia 2004 roku. W obliczeniach nie uwzględnia się nauczycieli matematyki, fizyki, języków obcych i wychowania fizycznego zatrudnionych w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku;
- nominalne wynagrodzenie nauczycieli akademickich wydziału, kolegium lub studium liczone jako suma iloczynu liczby etatów i maksymalnych stawek w aktualnej tabeli płac;
- nominalne pensum nauczycieli akademickich wydziału, kolegium lub studium, liczone jako suma maksymalnych pensów obowiązujących w PW;
- skorygowana przeliczeniowa liczba studentów wydziału, kolegium lub studium.

Współczynnik kw obliczony dla Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu koryguje się mnożnikiem 1,5.

4. Zasady obliczania skorygowanej przeliczeniowej liczby studentów Sw wydziałów, kolegiów i studiów:
4.1. Sposób obliczania przeliczeniowej liczby studentów Sw wydziałów i kolegiów jest zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4.2. Przeliczeniowe liczby studentów Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji (KNSiA), Studium Języków Obcych (SJO) i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS), wynikające z realizacji przez te jednostki zajęć dydaktycznych na rzecz innych wydziałów i kolegium, wyznacza się zmniejszając przeliczeniowe liczby studentów obliczone zgodnie z pkt. 4.1 o wartość korekty. Korekta jest iloczynem przeliczeniowej liczby studentów wydziału lub kolegium na studiach dziennych, studiach dziennych prowadzonych w języku angielskim oraz na studiach wieczorowych i zaocznych przez udział odpowiadającej im liczby godzin obliczeniowych zajęć dydaktycznych zrealizowanych na rzecz wydziału w wymienionych jednostkach w roku akademickim 2002/2003 w ogólnej liczbie godzin wykonanych na wydziale lub w kolegium. Przeliczeniową liczbę studentów Wydziału Fizyki związaną z zajęciami prowadzonymi na rzecz innych wydziałów mnoży się przez współczynnik 1,154. Szczegółowe zasady wyznaczania skorygowanej przeliczeniowej liczby studentów są zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Opisana korekta nie obejmuje Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku.

5. Dotacja Dw2004 obliczona z równania (1) jest porównywana z dotacją Dw2003 i przewidywanymi skutkami regulacji wynagrodzeń w wyrażeniu RW, zgodnie z wzorem (2):

gdzie:
W W - kwota przewidywanych w 2004 r. dla wydziału, kolegium i studium skutków regulacji wynagrodzeń, dokonanej w 2003 r.

Jeśli różnica Rw jest mniejsza od zera i jednocześnie jej wartość bezwzględna przekracza 1,0 % dotacji Dw2004 , to sumę wartości bezwzględnych tych różnic R w odejmuje się od dotacji D . Pomniejszona dotacja jest ponownie dzielona między wydziały, kolegia i studia zgodnie z równaniem (1). Dotację wydziału, kolegium i studium stanowi kwota uzyskana z drugiego podziału powiększona o bezwzględną wartość R w , jeśli R w < 0.

6. Dotację dydaktyczną wydziału, kolegium lub studium w 2004 r. stanowi kwota obliczona zgodnie z pkt. 3, 4 i 5 pomniejszona o kwotę ujemnego wyniku finansowego działalności dydaktycznej wydziału, kolegium lub studium w 2003 r. Pomniejszenie może być rozłożone w czasie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek wydziału, kolegium lub studium zawierający program likwidacji zadłużenia. Wniosek powinien być przedstawiony Rektorowi w terminie do 30 kwietnia 2004 r.
7. W 2004 roku wydziały, kolegia i studia będą dysponować oszczędnościami na wydatki bieżące do ogólnej kwoty i według zasad określonych w uchwale budżetowej Politechniki Warszawskiej na rok 2004.
8. Wraz z zawiadomieniem o wysokości przyznanej dotacji dydaktycznej wydziały, kolegia i studia otrzymują zestawienie wszystkich danych użytych do obliczeń.
9. Część ogólnouczelniana (O) dotacji dydaktycznej jest dzielona kwotowo z przeznaczeniem na:
9.1. Działalność kulturalno-wychowawczą studentów.
9.2. Dotacje celowe w dydaktyce. Dotacje te w szczególności obejmują:

 • • dopłaty do zajęć dydaktycznych zlecanych innym wydziałom,
 • • dofinansowanie wydawnictw w dydaktyce,
 • • dofinansowanie zadań związanych z akredytacją w zakresie jakości kształcenia,
 • • finansowanie rozwoju informatyki w dydaktyce,
 • • utrzymanie bazy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i finansowe wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • • finansowanie działalności Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii.

9.3 Finansowanie kosztów ogólnych, a w tym finansowanie kosztów:

 • • zarządzania i administrowania Uczelnią,
 • • działalności Biblioteki Głównej,
 • • działalności Centrum Współpracy Międzynarodowej PW,
 • • świadczeń dla emerytów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • promocji Uczelni.

9.4 Działalność Centralnego Ośrodka Informatyki.

9.5 Finansowanie badań z zakresu medycyny pracy.

9.6 Finansowanie remontów w obiektach dydaktycznych.

9.7 Zasilanie Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni.

9.8 Dwuprocentowy fundusz nagród, który stawia się do dyspozycji Rektora.

9.9 Rezerwę Rektora.


Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski

 

Załącznik nr1 do uchwały nr 110/XLV/2004 Senatu PW z dnia 24 marca 2004 roku

Sposób obliczenia przeliczeniowej liczby studentów wydziałów i kolegiów

1. Przeliczeniową liczbę studentów wydziału lub kolegium Sw oblicza się ze wzoru:

(1)


gdzie:

n = 1 ¸ 4 - liczba rodzajów studiów:

1 - dzienne, 2 - zaoczne i wieczorowe, 3 - dzienne doktoranckie, 4 - zaoczne doktoranckie.

wn - współczynniki wagi rodzajów studiów:

w1 = 1,0; w2 = 0,25; w3 = 5,0; w4 = 1,0

j = 1 ¸ 6 - liczba grup kierunków studiów,

kj - współczynnik kosztochłonności kierunków studiów zgodnie z wykazem w tabeli nr 1

k1 = 1,0; k2 = 1,5; k3 = 2,0; k4 = 2,25; k5 = 2,5; k6 = 3,0

Tabela nr 1. Wartości współczynnika kosztochłonności kierunków studiów

Lp.

Kierunek studiów

Współczynnik kosztochłonności, kj

1.

Administracja

1,0

2.

Architektura i Urbanistyka

2,25

3.

Automatyka i Robotyka

3,0

4.

Biotechnologia

3,0

5.

Budownictwo

2,5

6.

Ekonomia

1,0

7.

Elektrotechnika

3,0

8.

Elektronika i Telekomunikacja

3,0

9.

Fizyka Techniczna

3,0

10.

Geodezja i Kartografia

2,5

11.

Informatyka

2,5

12.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

3,0

13.

Inżynieria Materiałowa

3,0

14.

Inżynieria Środowiska

2,5

17.

Matematyka

1,5

18.

Mechanika i Budowa Maszyn

3,0

19.

Ochrona Środowiska

2,5

20.

Papiernictwo i Poligrafia

3,0

21.

Technologia Chemiczna

3,0

22.

Transport

2,5

23.

Zarządzanie i Marketing

2,0

Współczynnik kosztochłonności kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych w naukach fizycznych i technicznych wynosi k1 = 3,0, a w naukach matematycznych - k2 = 1,5.

- liczba studentów poszczególnych rodzajów studiów (n) na danych kierunkach studiów na wydziale lub w kolegium.

Wartości mnożnika korygującego m dla poszczególnych rodzajów i roku studiów podano w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wartości mnożnika m w zależności od rodzaju i roku studiów

Lp.

Rodzaj studiów

(Wartość n)

Rok studiów

Wartość mnożnika m

1.

Studia dzienne (n = 1)

Studia wieczorowe i zaoczne (n = 2)

I (pierwszego stopnia)

0,83

lata wyższe

1.0

2.

Studia dzienne w języku angielskim

I

1,66

II, III, IV i V

2,0

3.

Studia doktoranckie dzienne

(n = 3)

Studia doktoranckie zaoczne (n = 4)

I

Według danych tabeli nr 3

II, III i IV

1,0

V (przedłużenia)

0,0

Tabela nr 3. Wartości mnożnika m dla I roku studiów doktoranckich na wydziale*)

Lp.

Wydział

Wartość mnożnika m

1.

Architektury

0,81

2.

Chemiczny

0,89

3.

Elektroniki i Technik Informacyjnych

0,79

4.

Elektryczny

0,72

5.

Fizyki

0,97

6.

Geodezji i Kartografii

1,00

7.

Inżynierii Chemicznej i Procesowej

0,97

8.

Inżynierii Lądowej

0,66

9.

Inżynierii Materiałowej

0,85

10.

Inżynierii Produkcji

0,80

11.

Inżynierii Środowiska

0,82

12.

Matematyki i Nauk Informacyjnych

0,75

13.

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

0,79

14.

Mechatroniki

0,81

15.

Samochodów i Maszyn Roboczych

0,77

16.

Transportu

0,90

*) Wartości określone na podstawie danych z 3 ostatnich lat o liczbie uczestników studiów doktoranckich, którzy zrezygnowali lub zostali skreśleni na I roku studiów.

2. Przeliczeniowe liczby studentów oblicza się na podstawie:

- liczby studentów wydziałów i kolegiów na poszczególnych rodzajach, kierunkach i latach studiów według danych z 30listopada2003r. (zgodnie ze Sprawozdaniem S-10),

- liczby uczestników studiów doktoranckich według danych z 31 grudnia 2003 r. (zgodnie ze Sprawozdaniem S-12).

3. Liczba studentów studiów wieczorowych i zaocznych użyta do obliczeń nie może przekraczać liczby studentów studiów dziennych na danym kierunku lub makrokierunku.

4. Studentów I roku Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii przypisuje się w równych liczbach Wydziałom: Chemicznemu, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Inżynierii Środowiska.

 

 

 

Załącznik nr1 do uchwały nr 110/XLV/2004 Senatu PW z dnia 24 marca 2004 roku

Zasady wyznaczania skorygowanej przeliczeniowej liczby studentów

 

1. Skorygowaną przeliczeniową liczbę studentów wydziału w oblicza się z równania (1)

(1)

2. Przeliczeniową liczbę studentów dla jednostek j wymienionych w pkt 4.2 uchwały (j = 1 ¸ 5 ) oblicza się ze wzoru (2)

(2)

gdzie:

- przeliczeniowa liczba studentów jednostki j na wydziale w, na studiach n: dziennych oraz wieczorowych i zaocznych (n = 1 ¸ 2);

- przeliczeniowa liczba studentów wydziału w na studiach n

- liczba godzin obliczeniowych na studiach n zrealizowanych przez jednostkę j na wydziale w;

- liczba godzin obliczeniowych zrealizowana na wydziale w na studiach n;

- liczba godzin obliczeniowych wykonana przez pracowników wydziału w na studiach n.

3. Dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na studiach dziennych (n =1):

gdzie:

- liczba godzin obliczeniowych zrealizowana bezpośrednio na rzecz wydziału w;

- liczba godzin obliczeniowych przypisana wydziałowi w, proporcjonalnie do liczby studentów przeliczeniowych wydziału , z tytułu prowadzenia przez SWFiS zajęć w grupach międzywydziałowych i sekcjach sportowych.

4. W obliczeniach są wykorzystywane liczby godzin obliczeniowych zrealizowanych i rozliczonych w roku akademickim 2002/2003.

5. Przy określaniu skorygowanej przeliczeniowej liczby studentów w roku 2004, godziny obliczeniowe, wykonane w r. ak. 2002/2003 przez jednostki wymienione w pkt. 4.2 uchwały na kierunku studiów Biotechnologia, nie są uwzględniane.