Uchwała nr 109/XLV/04
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2004 r
w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt j oraz § 115 ust. 2 Statutu PW, uchwala zasady podziału środków na badania własne w roku 2004, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz

 

 

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski

 

 

 

załącznik nr 1 do uchwały Senatu PW nr .109/XLV/04 z dn. 24.03.2004r.

 

Podział środków na badania własne

Uzyskane w roku 2004 przez Politechnikę Warszawską środki przeznaczone na badania własne pomniejszone o kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadań ogólnouczelnianych:
- 2, 550 mln zł. na import czasopism,
- 400 tys. zł na łączność komputerową i zakup programów komputerowych,
dzielone są w sposób następujący:

- 45% funduszu jakim Uczelnia dysponuje na te cele, pozostaje w dyspozycji Rektora i będzie rozdzielone na prace w dziedzinach uznanych przez Rektora za istotne z punktu widzenia rozwoju interesów Uczelni.

- 55% funduszu dzieli się na Wydziały i Kolegia z uwzględnieniem następujących zasad i wskaźników:

- 30% dzielonej kwoty - proporcjonalnie do liczby nauczycieli akademickich wykładowców i starszych wykładowców prowadzących działalność badawczą (z pominięciem) zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia 2004 roku,

- 30% dzielonej kwoty - proporcjonalnie do liczby publikacji, patentów i wzorów użytkowych w ostatnich 3 latach ( 2001-2003),

- 30% dzielonej kwoty - proporcjonalnie do liczby tytułów i stopni naukowych nadanych w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem różnej wagi awansów naukowych:

doktorat-1, habilitacja-2, tytuł profesora-3,

- 5% dzielonej kwoty - proporcjonalnie do liczby pracowników naukowo-technicznych,

- 5% dzielonej kwoty w zależności od kategorii jednostki w MNiI -

dla kategorii I współczynnik algorytmiczny wynosi 3, dla II - 2, dla pozostałych - 1.

 

 

załącznik nr 1 do uchwały Senatu PW nr .109/XLV/04 z dn. 24.03.2004r.

 

Ustala się następujące priorytety badawcze na rok 2004:

 • alternatywne i odnawialne źródła energii,
 • biotechnologia,
 • chemia, technologia chemiczna i materiały funkcjonalne,
 • informatyka, technologie społeczeństwa informacyjnego i telekomunikacji,
 • mikroelektronika i nanotechnologie,
 • nowe i nowopowstające dziedziny nauki i technologii zainicjowane w ostatnich 3 latach,
 • nowoczesne technologie energetyczne, transportowe i architektoniczne dla Warszawy i województwa mazowieckiego,
 • nowe technologie materiałowe,
 • ochrona środowiska,
 • robotyzacja i automatyzacja,
 • transport, lotnictwo i badania kosmiczne.