Uchwała nr 108/XLV/04

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2004 r
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2005-2006

Zgodnie z art. 141 ust.1 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz § 159 ust.1 Statutu Politechniki Warszawskiej, Senat PW ustala następujące zasady obowiązujące przy przyjmowaniu na studia na rok akademicki 2005-2006:

1. Rekrutacja studentów będzie przeprowadzana na następujące rodzaje studiów:
 • a. studia dzienne umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata, w tym studia w języku angielskim,
 • b. studia wieczorowe i zaoczne umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata, w tym studia zaoczne na odległość (przez Internet),
 • c. uzupełniające studia magisterskie: dzienne (w tym studia w języku angielskim), wieczorowe i zaoczne,
 • d. równoległe wieczorowe studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing (dla studentów Politechniki Warszawskiej) oraz na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (dla podchorążych - pilotów).

2. Rekrutacja będzie przeprowadzana na Politechnikę Warszawską: na wydziały, do kolegiów i do Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii, oddzielnie na rodzaje i kierunki studiów, z wyłączeniem przypadków gdy program pierwszego roku studiów na wydziale jest wspólny dla różnych kierunków. Dopuszcza się wydzieloną rekrutację na specjalność Inżynieria Produkcji oraz 2 grupy specjalności na Makrokierunku prowadzonym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

3. Liczby miejsc na odpowiednich rodzajach i kierunkach studiów ustalają właściwe rady wydziałów, rady kolegiów i Rada Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii i podlegają one zatwierdzeniu przez Rektora.

4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w p.1a jest złożenie przez kandydata podania i poświadczenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci ci, po zakwalifikowaniu ich na studia, są obowiązani do złożenia pozostałych wymaganych dokumentów w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia decyzji o zakwalifikowaniu. Kandydaci na pozostałe rodzaje studiów składają podania o przyjęcie na studia wraz z poświadczeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami.

5. Na studia wymienione w p.1

 • a. obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:a. rekrutacja będzie przeprowadzana w terminie podstawowym, oraz może być przeprowadzana w terminie dodatkowym; decyzję o rekrutacji w terminie dodatkowym podejmują odpowiednie komisje rekrutacyjne i podlega ona zatwierdzeniu przez Rektora; w obu terminach przyjęcia na studia odbywać się będą według takich samych zasad,
 • b. procedura kwalifikacyjna obejmuje wszystkich kandydatów na studia dzienne, z wyłączeniem cudzoziemców; zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od liczby punktów uzyskanych w tej procedurze i wskazanych preferencji kandydata,
 • c. dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka przeprowadzony będzie egzamin pozwalający na ocenę ich predyspozycji do studiów architektonicznych,
 • d. wszyscy pozostali kandydaci są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu wstępnego obejmującego sprawdziany z dwóch przedmiotów, chyba że zdawali jeden lub oba te przedmioty na egzaminie maturalnym; wtedy w postępowaniu klasyfikacyjnym uwzględnia się oceny z egzaminu maturalnego,
 • e. dla kandydatów na kierunki Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing egzamin wstępny obejmuje matematykę i jeden język obcy do wyboru z 6 języków,
 • f. egzamin wstępny na pozostałe kierunki studiów, obejmuje sprawdziany z matematyki i fizyki; kandydaci na kierunki: Biotechnologia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Ochrona Środowiska, Papiernictwo i Poligrafia oraz Technologia Chemiczna mogą wybrać zamiast sprawdzianu z fizyki zamiennie sprawdzian z chemii, zaś kandydaci na kierunki Biotechnologia i Ochrona Środowiska - również sprawdzian z biologii,
 • g. kandydaci spełniający warunki określone w uchwale Senatu PW nr 13/XLV/02 z dnia 20.11.2002 r. zostaną zwolnieni z części egzaminu wstępnego lub przyjęci bez tego egzaminu; w przypadku zwolnienia z jednego przedmiotu, w miejsce oceny z tego przedmiotu wprowadza się maksymalną liczbę punktów przewidzianych dla odpowiedniego sprawdzianu,
 • h. bez egzaminu wstępnego może zostać przyjętych na studia również:
 • - 5 laureatów i finalistów Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza, na kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
 • - 10 laureatów Konkursu Wiedzy o Materiałach na kierunek Inżynieria Materiałowa,
 • - 3 laureatów Olimpiady Techniki Samochodowej na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
 • - 5 laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, na kierunek Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej.
 • i. osoby które zdawały egzamin maturalny z jednego lub dwóch przedmiotów, objętych egzaminem wstępnym na wybrane kierunki studiów, będą miały uznane w postępowaniu kwalifikacyjnym następujące liczby punktów:
 • - dla sprawdzianów z matematyki, chemii lub biologii: liczba punktów równa 0,3 wyrażonej w % oceny z części podstawowej i 0,7 wyrażonej w % oceny z części rozszerzonej egzaminu maturalnego z tych przedmiotów,
 • - dla sprawdzianu z fizyki: liczba punktów równa 0,3 wyrażonej w % oceny z części podstawowej i 0,7 wyrażonej w % oceny z części rozszerzonej egzaminu maturalnego z przedmiotu fizyka z astronomią,
 • - dla sprawdzianu z języka obcego na kierunek Administracja: liczba punktów równa 0,3 wyrażonej w % oceny z części podstawowej i 0,7 wyrażonej w % oceny z części rozszerzonej, w części zewnętrznej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu,
 • - dla sprawdzianu z języka obcego na kierunki Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing: połowa oceny punktowej ustalonej jak dla kierunku Administracja;
 • osoby te są zobowiązane do dołączenia do podania o przyjęcie na studia oryginału lub odpisu Świadectwa Dojrzałości, wydanych przez Komisję Egzaminacyjną,
 • j. kandydaci legitymujący się świadectwem matury międzynarodowej mogą wystąpić o uznanie wyników tej matury w miejsce ocen z egzaminu wstępnego; w tym przypadku jako liczbę punktów w procedurze kwalifikacyjnej przyjmuje się ośmiokrotną wartość oceny maturalnej pomniejszoną o 160,
 • k. komisje rekrutacyjne mogą ustalić minimalną wymaganą liczbę punktów uzyskanych w procedurze kwalifikacyjnej,
 • l. liczby osób zakwalifikowanych na studia na podstawie wyników procedury kwalifikacyjnej ustalają komisje rekrutacyjne odpowiednich jednostek, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną i podlegają one zatwierdzeniu przez Rektora,
 • m. na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji w terminie podstawowym mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów w Politechnice Warszawskiej, przy czym podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu jest liczba punktów uzyskanych w procedurze kwalifikacyjnej,
 • n. na wolne miejsca, w przypadku określonych wydziałów, mogą być zakwalifikowani również kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie do innych uczelni, na podstawie wyników egzaminów wstępnych w tych uczelniach, jeżeli dotyczyły one tematyki przedmiotów podstawowych dla kształcenia w wybranym kierunku; warunki przyjęcia określą odpowiednie komisje rekrutacyjne,
 • o. na I rok studiów mogą być przyjęci wolni słuchacze, w liczbie nie przekraczającej 10% liczby studentów przyjętych na dany kierunek.

6. Na studia wymienione w p.1b. obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:

 • a. dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka zostanie zorganizowany egzamin oceniający predyspozycje do studiów architektonicznych, niezależnie od liczby zgłoszonych kandydatów; egzamin ten jest organizowany wspólnie dla kandydatów na studia dzienne i wieczorowe,
 • b. na pozostałych kierunkach studiów, jeżeli liczba kandydatów dla danego kierunku i rodzaju studiów nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci,
 • c. w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów może zostać zorganizowany egzamin wstępny obejmujący tematykę określoną w p. 5.e lub 5.f ; przysługują przy tym zwolnienia omówione w p. 5.g do 5.j,
 • d. dla kierunków studiów, na których zajęcia odbywają się w dwóch ciągach przesuniętych o semestr, lub w przypadku nie uruchomienia studiów w terminie normalnym, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej akcji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem semestru letniego.

7. W odniesieniu do rekrutacji na studia określone w punkcie 1.c,d zasady przyjęć ustalają odpowiednio rady wydziałów oraz rady kolegiów i zatwierdza je Rektor.

 

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz

 

 

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski