Uchwała nr 174/XLIV/200l

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie wyboru Rektora, prorektorów, dziekana i prodziekanów oraz senatorów Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 69 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej uchwala:

  1. Organizację wyborów, określoną schematami przedstawionymi w załącznikach nr la i l b.
  2. Terminarz wyborów, podany w załączniku nr 2.
  3. Podział na okręgi wyborcze, podany w załączniku nr 3.
  4. Skład kolegium elektorów do wyboru dziekanów i prodziekanów, podany w załączniku nr 5.
  5. Liczbę 12 przedstawicieli nauczycieli akademickich wymienionych w § 49 ust. l pkt e Statutu PW.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik nr 2 do uchwały Senatu PW
nr 174/XLIV/2001 z dn. 20.12.2001

TERMINARZ WYBORÓW w POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Lp.

Czynności

Termin

1.

Powołanie wydziałowych i pozawydziałowych komisji wyborczych

21.12.2001

2.

ogłoszenie regulaminu wyborczego na wydziałach i jednostkach pozawydziałowych

17.01.2001

3.

zgłaszanie kandydatów do kolegiów wyborczych, kolegiów wyborczych pośrednich, organów kolegialnych i kolegium wyborczego elektorów do Rady Głównej

4-8.02.2002

4.

wybory do kolegiów wyborczych, kolegiów wyborczych pośrednich, organów kolegialnych i do kolegium wyborczego do Rady Głównej

18-22.02.2002

5.

wybory przedstawicieli do Senatu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów lub posiadających stopień dr hab.

Wybory razem z pkt 4 lub termin ustali odpowiednia Komisja Wyborcza

6.

zebrania wyborcze kolegiów pośrednich

25-28.02.2002

7.

zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora

25-28.02.2002

8.

otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na stanowisko Rektora

8.03.2002

9.

wybory Rektora na zebraniu kolegium elektorów

27.03.2002

10.

wybory elektorów do Rady Głównej na zebraniu kolegium pośredniego

7.03.2002

11.

zgłaszanie kandydatów na stanowiska dziekanów, (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii-Płock)

8-12.04.2002
(11-15.03.2002)

12.

otwarte zebrania przedwyborcze z kandydatami na stanowisko dziekana

15-19.04.2002

13.

wybory dziekanów na zebraniach wydziałowych kolegiów elektorów, (BMiP-Płock)

22-26.04.2002
(25.03.2002)

14.

przedstawienie kandydatów na prorektorów

8.04.2002

15.

wybory prorektorów na zebraniu kolegium elektorów

18.04.2002

16.

przedstawienie kandydatów na stanowiska prodziekanów

6-10.05.2002

17.

wybory prodziekanów na zebraniach wydziałowych kolegiów elektorów

13-17.05.2002

18.

opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów instytutów

20-24.05.2002

19.

powoływanie na stanowiska dyrektorów instytutów

3-7.06.2002

20.

opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektorów instytutów

10-14.06.2002

21.

powoływanie na stanowiska zastępców dyrektorów instytutów

17-21.06.2002


załącznik nr 5 do uchwały Senatu PW
nr 174/XLIV/01 z dn. 20.12.2001

SKŁAD KOLEGIUM ELEKTORÓW
DO WYBORU DZIEKANA I PRODZIEKANÓW

Nr okręgu wyb.

Wydział

prof. i dr hab.

pozostali nauczyciele akademiccy

studenci

pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

doktoranci

Razem

1.

Architektury

24

11

11

3

1

50

2.

Chemiczny

33

15

15

5

1

69

3.

Elektroniki i Technik

Informacyjnych

60

28

28

8

2

126

4.

Elektryczny

34

16

16

4

1

71

5.

Fizyki

27

13

13

3

1

57

6.

Geodezji i Kartografii

20

9

9

3

1

42

7.

Inżynierii Chemicznej i Procesowej

13

6

6

1

1

27

8.

Inżynierii Lądowej

31

15

15

3

1

65

9.

Inżynierii Materiałowej

15

7

7

2

1

32

10.

Inżynierii Produkcji

39

19

19

6

1

84

11.

Inżynierii Środowiska

23

11

11

2

1

48

12.

Matematyki i Nauk Informacyjnych

26

12

12

4

1

55

13.

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

37

18

18

4

1

78

14.

Mechatroniki

22

10

10

3

1

46

15.

Samochodów i Maszyn Roboczych

30

14

14

4

1

63

16.

Transportu

19

9

9

2

1

40

17.

Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

33

15

15

5

-

68