Uchwała nr 172/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie podjęcia prac nad uczelnianym regulaminem wynagradzania

  Działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, w związku z art. 117a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.), Senat Politechniki Warszawskiej zwraca się do Rektora o podjęcie, z udziałem działających w Uczelni związków zawodowych, prac mających na celu wprowadzenie w Politechnice Warszawskiej uczelnianego regulaminu wynagradzania.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki