Uchwała 171/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie prowizorium budżetowego w działalności dydaktycznej oraz Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów na rok 2002

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW uchwala prowizorium budżetowe na każdy miesiąc 2002 r. w wysokości 1/3 środków przypadających na IV kwartał 2001 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PW na działalność dydaktyczną oraz pomoc materialną dla studentów.

Prowizorium będzie obowiązywać do czasu uchwalenia przez Senat PW planu rzeczowo-finansowego na rok 2002.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki