Uchwała nr 170/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego PW na rok 2001

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW biorąc pod uwagę zwiększenie dotacji przyznanej przez MENiS na działalność dydaktyczną oraz pomoc materialną dla studentów (decyzja - pismo MEN znak DE-I-0333-0-32/2001), blokadę środków budżetowych (decyzja - pismo MENiS DE-I-0333-0-41/2001) oraz zwiększenie dotacji KBN na działalność statutową (decyzja - pismo KBN znak DB/1284/2001) uchwala następującą korektę planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2001:

  1. Zwiększenie planowanej dotacji MENiS na działalność dydaktyczną o kwotę 5.450,7 tys. zł - poprawa wynagrodzeń od l września br.,
  2. Zmniejszenie planowanej dotacji MENiS na działalność dydaktyczną o kwotę 1.902,6 tys. zł - blokada środków budżetowych,
  3. Zwiększenie planowanej dotacji MENiS na Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów o kwotę 85,2 tys. zł - poprawa wynagrodzeń od l września br.,
  4. Zmniejszenie planowanej dotacji MENiS na Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów o kwotę 260,5 tys. zł - blokada środków budżetowych,
  5. Zwiększenie planowanej dotacji KBN na działalność statutową o kwotę 4.147,3 tys. zł,
  6. Zwiększenie planowanych nakładów inwestycyjnych do poziomu wynikającego z przekazanych dotacji MENiS i KBN, darowizn oraz środków własnych PW.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki