Uchwała nr l67/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie przedstawienia opinii publicznej oraz właściwym władzom państwowym i samorządowym wniosku zmierzającego do budowy pomnika Stanisława Staszica na Placu Politechniki w Warszawie

  Działając na podstawie § 13 Statutu, Senat PW postanawia wysunąć ideę budowy na Placu Politechniki w Warszawie pomnika Stanisława Staszica, organizatora szkolnictwa wyższego na ziemiach polskich, wielkiego społecznika, twórcy Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, której tradycję Politechnika Warszawska kontynuuje. Senat zwraca się o poparcie tego przedsięwzięcia do wszystkich instytucji i środowisk, którym droga jest pamięć o dokonaniach Stanisława Staszica.

  Mając na uwadze ogólnonarodowy charakter zasług Stanisława Staszica, Senat upoważnia Rektora do przedstawienia opinii publicznej oraz właściwym władzom państwowym i samorządowym inicjatywy Politechniki Warszawskiej, zmierzającej do budowy pomnika Stanisława Staszica na Placu Politechniki w Warszawie.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki