Uchwała nr l66/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2002-2003

Zgodnie z art.141 ust. l Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz § 159 ust. 1 Statutu Politechniki Warszawskiej, Senat PW ustala następujące zasady obowiązujące w roku akademickim 2002-2003:

 1. Rekrutacja studentów może być przeprowadzana na następujące rodzaje studiów:
  1. studia dzienne umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata,
  2. studia wieczorowe i zaoczne umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, w tym również studia zaoczne na odległość (przez Internet),
  3. uzupełniające studia magisterskie (studia II stopnia) dzienne, wieczorowe i zaoczne,
  4. studia wieczorowe równoległe na kierunku Zarządzanie i Marketing,
  5. studia doktoranckie dzienne i zaoczne,
  6. studia podyplomowe,
  7. studia dzienne inżynierskie, magisterskie i doktoranckie w języku angielskim.
 2. Na studia wymienione w p. l a. oraz podejmowane przez obywateli polskich studia inżynierskie w języku angielskim obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:
  1. rekrutacja będzie przeprowadzana na wydziały i do kolegiów, oddzielnie na kierunki studiów oraz na ich rodzaje, z wyłączeniem przypadków gdy program pierwszego roku studiów jest wspólny dla różnych kierunków; dopuszcza się wydzieloną rekrutację na specjalności Poligrafia i Inżynieria Produkcji,
  2. rekrutacja będzie przeprowadzana w terminie podstawowym oraz może być przeprowadzana w terminie dodatkowym,
  3. decyzje o rekrutacji w terminie dodatkowym podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i ogłaszają je wraz z wynikami rekrutacji podstawowej,
  4. liczby miejsc na odpowiednich wydziałach, kierunkach studiów i ich rodzajach ustalają Rady Wydziałów oraz Rady Kolegiów i podlegają one zatwierdzeniu przez Rektora,
  5. warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest złożenie przez kandydata podania i wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
  6. sprawdzian klasyfikacyjny przeprowadza się na wszystkich wydziałach oraz w kolegiach; zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od wyników sprawdzianu i wskazanych preferencji kandydata,
  7. wymagania sprawdzian klasyfikacyjnego są jednakowe dla wszystkich wydziałów, z wyjątkiem Wydziału Architektury,
  8. sprawdzian obejmuje test problemowy z zakresu matematyki i fizyki; kandydaci na kierunki Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa i specjalność Poligrafia na kierunku Geodezja i Kartografia mogą wybrać zamiast sprawdzianu z fizyki zamiennie sprawdzian z chemii, zaś kandydaci na kierunki Biotechnologia i Ochrona Środowiska - sprawdzian z chemii lub biologii,
  9. dla kandydatów na Wydział Architektury zostanie przeprowadzony oddzielny sprawdzian pozwalający na ocenę predyspozycji do studiów architektonicznych,
  10. dla kandydatów do Kolegiów sprawdzian obejmuje matematykę i język obcy,
  11. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i Komisje Rekrutacyjne Kolegiów mogą ustalić minimalną wymaganą łączną liczbę punktów uzyskaną na sprawdzianie,
  12. liczby osób przyjętych na podstawie wyników sprawdzianów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i Komisje Rekrutacyjne Kolegiów w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną i Rektorem,
  13. kandydaci spełniający warunki określone w uchwale Senatu PW nr 11/XLIV/99 z dnia 24.11.1999 mogą być zwolnieni z części sprawdzianu klasyfikacyjnego lub przyjęci bez tego sprawdzianu, na I rok studiów mogą być przyjmowani wolni słuchacze, w liczbie nie przekraczającej 10% liczby przyjętych studentów,
  14. na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji w terminie podstawowym mogą być przyjęci kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów w Politechnice Warszawskiej, przy czym podstawowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu są wyniki sprawdzianu; w przypadku określonych wydziałów, mogą być przyjęci na te miejsca również kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie do innych Uczelni, na podstawie wyników sprawdzianów wstępnych w tych Uczelniach, jeżeli dotyczyły one tematyki przedmiotów podstawowych dla kształcenia w wybranym kierunku.
  15. w rekrutacji w terminie dodatkowym mogą być przyjęci na studia kandydaci w wyniku
  16. sprawdzianu klasyfikacyjnego przeprowadzonego w Politechnice, przeprowadzonego wg zasad określonych w punkcie h i j,
  17. kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów obowiązani są złożyć określony zestaw dokumentów, w tym świadectwo dojrzałości, w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia decyzji o zakwalifikowaniu.
 3. Na studia wymienione w p. l b. obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:
  1. jeżeli liczba kandydatów dla poszczególnego kierunku i rodzaju studiów nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci,
  2. w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów może zostać zorganizowany sprawdzian klasyfikacyjny obejmujący test problemowy z zakresu określonego w p. 2. h lub 2. j, dla kandydatów na kierunek Zarządzania i Marketing sprawdzian obejmie matematykę i język obcy,
  3. c. dla kandydatów na Wydział Architektury zostanie zorganizowany sprawdzian predyspozycji do studiów architektonicznych, niezależnie od liczby kandydatów,
  4. d. dla kierunków studiów, na których zajęcia odbywają się w dwóch ciągach przesuniętych o semestr, lub w przypadku nieuruchomienia studiów w terminie normalnym, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej akcji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem semestru letniego.
 4. W odniesieniu do rekrutacji na studia określone w punkcie l. c, d, e, f, g, z wyłączeniem studiów inżynierskich w języku angielskim, ustala się co następuje:
  1. zasady przyjęć oraz liczby miejsc na studiach prowadzonych na wydziałach i w kolegiach ustalają Rady Wydziałów i Rady Kolegiów,
  2. zasady przyjęć oraz liczby miejsc na studia w Szkole Businessu ustala Rada Szkoły Businessu i zatwierdza Rektor.
 5. Zasady odpłatności za niektóre zajęcia dydaktyczne zostaną określone decyzją Rektora PW, podejmowaną na podstawie § 52 p. q Statutu PW oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do Uchwały Senatu PW nr 166/XLIV/0l
dnia 21 listopada 2001 r.

WYKAZ KIERUNKÓW I RODZAJÓW STUDIÓW
oferowanych dla kandydatów na studia w r. akad. 2002/03

Wydział ARCHITEKTURY
Kierunek - Architektura i Urbanistyka

Dzienne studia magisterskie
Wieczorowe studia magisterskie

Wydział CHEMICZNY
Kierunek -Technologia Chemiczna

Dzienne studia dwustopniowe
Kierunek Biotechnologia
Dzienne studia magisterskie

Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Kierunek Informatyka

Dzienne studia dwustopniowe
Wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Zaoczne studia inżynierskie przez Internet
Kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Makrokierunek: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja

Dzienne studia dwustopniowe
Dzienne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie w jeżyku angielskim

Wydział ELEKTRYCZNY
Kierunek - Elektrotechnika

Dzienne studia magisterskie
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Kierunek - Automatyka i Robotyka

Dzienne studia magisterskie
Kierunek - Informatyka

Dzienne studia dwustopniowe Zaoczne studia inżynierskie przez Internet

Wydział FIZYKI
Kierunek - Fizyka Techniczna

Dzienne studia dwustopniowe

Wydział GEODEZJI l KARTOGRAFII
Kierunek - Geodezja i Kartografia

Dzienne studia magisterskie
(Specjalność z wydzielonym naborem- poligrafia)
Dzienne studia inżynierskie
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Kierunek - Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Dzienne studia dwustopniowe
Kierunek - Biotechnologia
Dzienne studia magisterskie

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ
Kierunek - Budownictwo

Dzienne studia dwustopniowe
Wieczorowe studia inżynierskie
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Kierunek - Inżynieria Materiałowa

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn

Dzienne studia dwustopniowe
(Specjalność z wydzielonym naborem- inżynieria produkcji)
Zaoczne studia inżynierskie
Kierunek - Automatyka i Robotyka

Dzienne studia dwustopniowe
Kierunek - Zarządzanie i Marketing

Dzienne studia magisterskie
Dzienne uzupełniające studia magisterskie
Wieczorowe studia licencjackie i uzupełniające magisterskie
Zaoczne studia licencjackie
Wieczorowe równoległe studia magisterskie (dla studentów PW)

Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Kierunek - Inżynieria Środowiska

Dzienne studia dwustopniowe
Wieczorowe studia inżynierskie
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Kierunek - Ochrona Środowiska

Dzienne studia dwustopniowe
Kierunek - Biotechnologia

Dzienne studia magisterskie

Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH
Kierunek - Matematyka

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia licencjackie
Kierunek - Informatyka

Dzienne studia dwustopniowe
Dzienne studia inżynierskie w języku angielskim
Zaoczne uzupełniające studia magisterskie

Wydział MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia inżynierskie
Kierunek - Automatyka i Robotyka

Dzienne studia dwustopniowe
Kierunek - Inżynieria Środowiska

Dzienne studia dwustopniowe

Wydział MECHATRONIKI
Makrokierunek Mechatronika

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia inżynierskie przez Internet
Automatyka i Robotyka

Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Mechanika i Budowa Maszyn

Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Dzienne studia dwustopniowe
Wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział TRANSPORTU
Kierunek Transport

Dzienne studia magisterskie
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII (w Płocku)
Kierunek - Budownictwo

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Kierunek - Inżynieria Środowiska

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Kierunek - Technologia Chemiczna

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACJI
Kierunek - Administracja

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia licencjackie i uzupełniające magisterskie

KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH l SPOŁECZNYCH (w Płocku)
Kierunek - Ekonomia

Dzienne studia dwustopniowe
Zaoczne studia licencjackie i uzupełniające magisterskie

STUDIA DOKTORANCKIE
Na kierunkach odpowiadających specjalnościom naukowym Wydziałów

Prowadzone na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej oprócz wydziału w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Płocku.

Uwaga:
Studia dwustopniowe

-studia dające możliwość uzyskania tytułu inżyniera (licencjata) lub magistra.