Uchwała nr 165/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2001

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW, uchwala korektę planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na 2001 rok, przedstawioną w załączniku do niniejszej uchwały, sporządzoną zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


plan_men_korekta.xls