Uchwała nr 164/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie wyróżnienia Rektora Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 13 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej postanowił uhonorować J. M. Rektora, prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego, w uznaniu Jego szczególnych zasług w kierowaniu Uczelnią oraz promowaniu jej w kraju i zagranicą w roku 2000, nagrodą pieniężną w wysokości trzykrotnej maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.09.2001 r.

  Senat oczekuje wykonania tej uchwały w sposób i w terminie wynikających z odpowiednich przepisów.

Sekretarz Senatu

dr Teresa Kotaszewicz

Przewodniczący posiedzenia

prof. dr Stanisław Bolkowski