Uchwała nr 157/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie kształcenia w zakresie informatyki i informatyzacji Uczelni

  Senat PW działając na podstawie § 46 ust. 1 Statutu PW, przyjmuje "Raport o stanie informatyzacji i kształcenia na kierunku Informatyka w PW", a w szczególności zawarte w raporcie wnioski.

  Senat uznaje, że wkład Politechniki Warszawskiej w rozwój społeczeństwa informacyjnego, polegający na kształceniu najwyżej kwalifikowanej kadry m.in. w zakresie informatyki, powinien być istotnie powiększony. W obecnych warunkach powinno to oznaczać przede wszystkim istotne zwiększenie udziału treści informatycznych w planach studiów i programach nauczania na wszystkich kierunkach, a także modernizację i rozbudowę technicznej infrastruktury kształcenia w zakresie informatyki.

  Senat uznaje za konieczne podjęcie prac nad usprawnieniem i rozszerzeniem dostępu do informacji poprzez rozwój uczelnianej sieci teleinformatycznej i rozwój systemów komputerowych, które powinny być wykorzystywane we wszystkich obszarach działalności Uczelni. Realizacja tych zamierzeń jest niezbędna mimo istniejących ograniczeń finansowych.

  Senat PW zwraca się do Rektora o inicjowanie i realizowanie, w miarę posiadanych przez Uczelnię możliwości oraz nadzorowanie działań na rzecz informatyzacji PW, rozwoju kształcenia na kierunku Informatyka oraz zwiększenia udziału treści informatycznych w kształceniu na innych kierunkach.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki