Uchwała nr 153/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2001 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 78 ust. 1 Statutu PW, powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie wyborów do organów Uczelni na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2002 r. oraz realizacja innych jej statutowych kompetencji w odniesieniu do tej kadencji.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW nr 153/XLIV/2001 z dnia 19.09.2001r.

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

lp.

Imię, nazwisko i tytuł

Wydział/jednostka org.

1

prof. Stanisław Wroński - Przewodniczący

IChiP

2

mgr Halina Lisicka

Biblioteka Wydziału Inżynierii Materiałowej

3

mgr Piotr Militz

Biuro Rektora

4

dr Marek Psoda

Inżynierii Materiałowej

5

prof. Jerzy Sado

MEiL

6

prof. Jacek Senkara

Inżynierii Produkcji

7

dr Krystyna Serwin-Jakubowska

Kolegium Nauk Społ. i Administracji

8

prof. Jerzy Szabatin

EiTI

9

prof. Antoni Szumanowski

SiMR

10

prof. Kazimierz Szulborski

Architektury

11

prof. Jerzy Warych

IChiP

12

dr Zofia Witkowska

Inżynierii Lądowej

13

mgr Małgorzata Węglarz

BSO

14

dr hab. Bernard Zawada

Inżynierii Środowiska

15

Marcin Foryś

Samorząd Studentów
Wydziału Inżynierii Lądowej

16

Michał Wypych

Samorząd Studentów
Wydziału Transportu