Uchwała nr 141/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczn± instytucj± naukow±.

  Senat Politechniki Warszawskiej, działaj±c na wniosek Rektora na podstawie § 46 ust. 2 pkt m Statutu PW, wyraża zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy The Florida State University w USA i Politechnik± Warszawsk±.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woˇnicki