Uchwała nr 138/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Kartografii

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na zmianę nazwy Zakładu Geodezji Rolnej i Leśnej na Zakład Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami w Instytucie Geodezji Gospodarczej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki