Uchwała nr 135/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Kształcenia na Odległość

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 40 ust. 2 i 3 Statutu PW, w związku z uchwałą ll6/XLIV/2001 z dnia 21 marca 2001r., wyraża zgodę na utworzenie w Politechnice Warszawskiej Ośrodka Kształcenia na Odległość, jako pozawydziałowej jednostki organizacyjnej wykonującej zadania dydaktyczne, badawcze i usługowe oraz pozytywnie opiniuje jego regulamin organizacyjny, przedstawiony z załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały Senatu PW nr l35/XLIV/01
z dnia 20.06.2001 r.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kształcenia na Odległość - OKNO

§1

 1. Ośrodek Kształcenia na Odległość, zwany dalej Ośrodkiem, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej wykonującą zadania dydaktyczne, badawcze i usługowe.
 2. Ośrodek prowadzi działalność organizacyjną, informacyjną i koordynującą w obszarze kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość, z wykorzystaniem technik multimedialnych i Intemetu.
 3. Celem Ośrodka jest także wspomaganie i promocja rozwoju nowych technologii i form kształcenia opartych na wykorzystaniu najnowszych technik teleinformacyjnych i Intemetu, oraz koordynacja współpracy międzynarodowej Politechniki w tym zakresie.
 4. Ośrodek może używać nazwy skróconej - OKNO.

§2

 1. Do zadań Ośrodka należy:
  1. obsługa organizacyjna i koordynacja zaocznych studiów inżynierskich na odległość, w tym organizacja zajęć, zjazdów i egzaminów, rejestrowanie studentów,
  2. obsługa organizacyjna i koordynacja studiów i kursów podyplomowych, prowadzonych z wykorzystaniem techniki kształcenia na odległość, w pierwszym etapie w ramach umowy PW-IBM w sprawie Laboratorium Technik Informacyjnych,
  3. prowadzenie projektów i grantów badawczych współfinansowanych przez KBN oraz innych prac (statutowych, własnych, rozwojowych), związanych z rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych technologii i form kształcenia,
  4. koordynacja działalności jednostek organizacyjnych PW w zakresie europejskich programów kształcenia na odległość,
  5. prowadzenie Portalu Edukacyjnego PW,
  6. inne zadania zlecone przez Rektora PW, związane z rozwojem i wdrażaniem nowych technologii i form kształcenia.
 2. Ośrodek współpracuje w zakresie określonym w ust. l z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki.

§3

 1. Kierownika Ośrodka powołuje Rektor PW.
 2. Do zadań kierownika Ośrodka należy w szczególności :
  1. inicjowanie i rozwijanie działań Ośrodka w ramach jego zadań i dbanie o właściwy poziom realizacji tych zadań,
  2. sporządzanie programów i planów działalności Ośrodka,
  3. zarządzanie mieniem Ośrodka i dysponowanie jego środkami finansowymi,
  4. ustalanie zakresów obowiązków pracowników Ośrodka,
  5. przygotowanie i przedstawianie Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka,
  6. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Senatu PW oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.
 3. Kierownik jest przełożonym pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 4. Kierownik jest odpowiedzialny za działalność Ośrodka przed Rektorem PW.

§4

 1. Pracowników Ośrodka OKNO, w liczbie potrzebnej do realizacji zadań, zatrudnia na podstawie umowy o pracę Rektor PW, na wniosek kierownika Ośrodka. W tym samym trybie następuje rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Ośrodka.
 2. Wynagrodzenie pracowników oraz kierownika Ośrodka ustala Rektor na zasadach obowiązujących w Uczelni.
 3. Ośrodek, stosownie do potrzeb i posiadanych środków, może zlecać wykonanie określonych prac leżących w zakresie jego zadań, innym pracownikom PW lub osobom spoza Uczelni, na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni.

§5

Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala kierownik Ośrodka.

§6

 1. Działalność Ośrodka finansowana jest z następujących źródeł:
  1. wpłat rejestracyjnych studentów Zaocznych Studiów Inżynierskich na Odległość,
  2. kosztów pośrednich działalności dydaktycznej prowadzonej w ramach Zaocznych Studiów Inżynierskich na Odległość,
  3. kosztów pośrednich i opłat za kursy prowadzone w ramach umowy PW-IBM w sprawie Laboratorium Technik Informacyjnych,
  4. przychodów z projektów finansowanych przez KBN oraz z innych prac własnych i rozwojowych,
  5. środków celowych przekazywanych przez sponsorów spoza PW.
 2. Rozliczenia finansowe Ośrodka prowadzi pełnomocnik kwestora.

§7

 1. Mienie Ośrodka stanowi wydzieloną część mienia Politechniki Warszawskiej.
 2. Ośrodek dysponuje posiadanymi środkami zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami organów Uczelni.