Uchwała nr 133/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 2000 rok i podziału zysku netto za 2000 rok

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt. k Statutu Politechniki Warszawskiej, art. 53 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zmianami), § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. nr 84, poz. 380 ze zmianami) oraz nie zawierającej zastrzeżeń opinii biegłych rewidentów dotyczącej sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 2000 rok:

  1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Politechniki Warszawskiej za 2000 rok zamykające się kwotą aktywów i pasywów 456.300.659,89 zł, zyskiem netto 8.583.776,53 zł oraz zmianą stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.826.408,47 zł.
  2. Postanawia z kwoty 8.583.776,53 zł stanowiącej zysk netto przeznaczyć na:
    1. fundusz zasadniczy 7.703.776,53 zł 89,7%
    2. własny fundusz stypendialny 880.000,00 zł 10,3%

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki