Uchwała nr 131/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej Senatu

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. l Statutu PW, powołuje Nadzwyczajną Komisję Senatu, której zadaniem jest monitorowanie sytuacji w odniesieniu do uwarunkowań bieżącej realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni w 2001 roku i możliwości jego wykonania oraz przedstawiania opinii i wniosków w tym zakresie. W skład Komisji Senat powołuje następujące osoby:

  1. Prof. Zbigniew Florjańczyk
  2. Prof. Roman Gawroński
  3. Prof. Janusz Kindler
  4. Prof. Jacek Kubissa
  5. Prof. Włodzimierz Kurnik - Przewodniczący
  6. Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski
  7. Prof. Krzysztof Malinowski
  8. Prof. Stanisław Mańkowski
  9. Prof. Grzegorz Pawlicki
  10. Prof. Eugeniusz Ratajczyk

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki