Uchwała nr l27/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2001 r.

w sprawie wyodrębnienia Muzeum Politechniki Warszawskiej z Biblioteki Głównej PW

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 20 ust. 4 oraz § 40 ust. 2 i 3 Statutu PW, wyraża zgodę na utworzenie Muzeum Politechniki Warszawskiej jako pozawydziałowej jednostki organizacyjnej oraz pozytywnie opiniuje jego Regulamin Organizacyjny, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW
nr 127/XLIV/01 z dn. 16.05.200l r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MUZEUM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

§1

 1. Muzeum Politechniki Warszawskiej, zwane dalej Muzeum, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej, prowadzącą działalność naukową, dydaktyczną i usługową w zakresie gromadzenia i upowszechniania zbiorów muzealnych, dotyczących techniki i nauki oraz edukacji, w szczególności związanych z Politechniką Warszawską.
 2. Muzeum działa zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Statutem PW i przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o muzeach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493, z późn. zm.).
 3. Nadzór nad działalnością Muzeum sprawuje Rektor.

§2

 1. Muzeum gromadzi rzeczy ruchome o wartości zabytkowej lub historycznej, stanowiące muzealia w rozumieniu Ustawy o muzeach, a w tym:
  1. przedmioty związane z działalnością Politechniki Warszawskiej oraz jej wybitnych pracowników i absolwentów lub z ważnymi wydarzeniami historycznymi, mającymi miejsce w Politechnice Warszawskiej,
  2. przedmioty związane z techniką i nauką oraz edukacją, w tym stare konstrukcje, urządzenia, środki transportu, maszyny, narzędzia, instrumenty naukowe i wyroby szczególnie charakterystyczne dla dawnej i nowoczesnej techniki, nauki oraz edukacji, zwłaszcza będące unikatami lub związane z ważnymi etapami postępu technicznego, naukowego lub edukacyjnego,
  3. wydawnictwa i dokumenty związane z techniką i nauką oraz edukacją, w tym dokumenty graficzne (piśmiennicze, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, z wyjątkiem materiałów bibliotecznych, w szczególności będących częścią Narodowego Zasobu Bibliotecznego,
  4. dzieła sztuk plastycznych, związane z techniką i nauką oraz edukacją,
  5. inne przedmioty związane z techniką i nauką oraz edukacją, zasługujące na trwałe zachowanie ze względu na ich wartość zabytkową, historyczną, naukową, artystyczną lub kulturalną.
 2. Muzeum upowszechnia wiedzę o historii Politechniki Warszawskiej, a także o historii techniki i nauki oraz edukacji, w szczególności wśród studentów i młodych pracowników Uczelni.
 3. Muzeum gromadzi, opracowuje i upowszechnia informacje dotyczące symboli akademickich Uczelni, w tym godła, sztandaru i flagi oraz insygniów i strojów akademickich.
 4. Muzeum realizuje powyższe zadania w szczególności poprzez:
  1. pozyskiwanie muzealiów, w tym w drodze zakupów, przyjmowania darowizn, spadków i zapisów oraz wymiany z innymi uczelniami i muzeami, a także w drodze przejmowania likwidowanych składników majątku Uczelni,
  2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
  3. urządzanie wystaw, pokazów i innych imprez,
  4. prowadzenie badań oraz organizowanie konferencji, sympozjów i innych spotkań,
  5. prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności dla studentów Politechniki Warszawskiej,
  6. udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, w tym w ramach współpracy z innymi uczelniami i muzeami,
  7. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania Muzeum i korzystania z jego zbiorów,
  8. właściwe zabezpieczanie i konserwowanie oraz magazynowanie i archiwizowanie muzealiów,
  9. prowadzenie działalności wydawniczej.
 5. Muzeum wspomaga także działania mające na celu zachowanie zabytkowych obiektów nieruchomych, w tym budynków i budowli, związanych z historią Politechniki Warszawskiej, w szczególności poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji historycznej.
 6. Muzeum współpracuje z Senacką Komisją ds. Historii i Tradycji.

§3

 1. Kierownik Muzeum jest powoływany na czas nie określony i odwoływany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Muzeum.
 2. Do zadań Kierownika Muzeum należy:
  1. przygotowywanie programów i planów działania Muzeum, w tym planów finansowych,
  2. zarządzanie mieniem Muzeum i dysponowanie jego środkami finansowymi,
  3. zawieranie, w granicach posiadanych pełnomocnictw, umów ze zleceniodawcami i zleceniobiorcami zewnętrznymi oraz z pracownikami Uczelni,
  4. zawieranie porozumień z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej,
  5. zapewnianie, w ramach swoich uprawnień, warunków do realizacji zadań Muzeum,
  6. określanie zakresów obowiązków pracowników Muzeum,
  7. przygotowywanie projektów struktury organizacyjnej Muzeum.
 3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Muzeum.
 4. Kierownik jest odpowiedzialny za działalność Muzeum przed Rektorem, który zatwierdza programy i plany działania Muzeum, w tym plany finansowe, oraz ustala strukturę organizacyjną Muzeum.
 5. Kierownik przedstawia Rektorowi roczne sprawozdanie z działalności Muzeum.

§4

 1. Rektor, na wniosek Kierownika Muzeum, może powołać jego zastępcę.
 2. Zakres obowiązków zastępcy ustala Kierownik Muzeum za zgodą Rektora.

§5

 1. Rektor, po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji, powołuje, na kadencję zgodną z kadencją organów Uczelni, Radę ds. Muzeum, zwaną dalej Radą.
 2. Rada jest organem doradczym Rektora do spraw Muzeum.
 3. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. proponowanie perspektywicznych kierunków działalności Muzeum,
  2. opiniowanie projektów programów i planów działania Muzeum, w tym planów finansowych, rocznych sprawozdań Kierownika oraz projektów struktury organizacyjnej Muzeum,
  3. ocena prac badawczych i dydaktycznych realizowanych w Muzeum.
 4. Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie. W skład Rady mogą wchodzić osoby spoza Politechniki Warszawskiej.

§6

 1. Muzeum, stosownie do potrzeb i posiadanych środków, może zatrudniać muzealników i innych pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz zlecać wykonanie określonych prac innym pracownikom PW i osobom spoza Uczelni, na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.
 2. Wymagania kwalifikacyjne muzealników zatrudnionych w Muzeum określa Ustawa o muzeach i przepisy wydane na jej podstawie.
 3. Wynagrodzenie pracowników Muzeum, w tym Kierownika i jego zastępcy, ustalane jest na zasadach obowiązujących w Politechnice Warszawskiej.

§7

 1. Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Uczelni oraz z przychodów z działalności Muzeum.
 2. Przychody Muzeum mogą pochodzić w szczególności z:
  1. opłat pobieranych od zwiedzających,
  2. wynagrodzeń za świadczone usługi, w tym prace badawcze i organizowanie wystaw,
  3. udziału w dochodach z realizacji praw autorskich,
  4. darowizn i dotacji oraz spadków i zapisów.

§8

 1. Mienie Muzeum stanowi wydzieloną część mienia Politechniki Warszawskiej.
 2. Muzeum dysponuje posiadanymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami organów Uczelni.
 3. Księgowość Muzeum prowadzona jest przez Kwesturę PW.