Uchwała nr 122/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie ratyfikowania Porozumienia między KRASP i Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2000 r., dotyczącego nowej formuły egzaminów maturalnych, oraz ustalenia zasad przyjęć na studia w okresie przejściowym

  Działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW oraz pkt 9 Porozumienia między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej, zawartego 30 września 2000 r. w Krakowie Senat Politechniki Warszawskiej uchwala, co następuje:

  Senat Politechniki Warszawskiej popiera działania mające na celu wprowadzenie jednolitego, co do zakresu, warunków przeprowadzania i sposobu oceny, egzaminu dojrzałości. Wyniki tego egzaminu mogą w przyszłości stanowić porównywalne kryterium oceny stopnia przygotowania młodzieży do studiów wyższych i służyć do klasyfikacji kandydatów, w przypadku gdy ich liczba przekracza liczbę oferowanych miejsc. Udział przedstawicieli szkół wyższych w przygotowywaniu egzaminu maturalnego jest więc celowy.

  W okresie przejściowym, gdy tylko część kandydatów może przedstawić wyniki egzaminu zdawanego według nowych zasad, konieczna będzie równoległa klasyfikacja dwóch grup kandydatów, według różnych, ale związanych ze sobą kryteriów. Aby tego dokonać niezbędna jest znajomość rzeczywistego zakresu egzaminów (wybierany poziom i wybierane przedmioty) oraz rozkładu wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Informacje na ten temat będą jednak znane dopiero po pierwszym roku wdrożenia nowej matury.

Biorąc to pod uwagę. Senat postanawia:

 1. zatwierdzić Porozumienie między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2000 r.,
 2. w roku 2002 przeprowadzić na dotychczasowych zasadach dla wszystkich kandydatów jednolity sprawdzian stopnia przygotowania do studiów,
 3. decyzję w sprawie systemu przyjęć na studia na lata następne podjąć w terminie późniejszym, po przeprowadzeniu analiz porównawczych wyników nowej matury i rezultatów sprawdzianów przeprowadzonych przez PW.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały Senatu PW
nr 122/XLIV/2001

Porozumienie
między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich
a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2000 r.

Strony postanawiają, co następuje:

Strony zgodnie stwierdzają, że za tymi działaniami przemawiają ważne względy:

Realizacja powyższych celów wymaga przyjęcia następujących ustaleń:

 1. Ustala się zasadę szerokiego uczestnictwa przedstawicieli KRASP w procesie ustalania podstaw programowych i standardów nauczania oraz egzaminowania w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
 2. Licencjonowani przedstawiciele uczelni biorą bezpośredni udział w egzaminie maturalnym, w szczególności mają wpływ na dobór tematów egzaminacyjnych.
 3. Uczelnie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym ogłaszają listę dodatkowych przedmiotów wymaganych w ramach egzaminu maturalnego na poszczególnych kierunkach studiów.
 4. Uczelnie rekrutujące na kierunki wymagające specjalnych uzdolnień kandydata przeprowadzają odpowiednie sprawdziany.
 5. Uczelnie mogą w szczególnych przypadkach wprowadzić w procesie rekrutacji dodatkowe sprawdziany, pod warunkiem że nie wykraczają one poza program szkół ponadgimnazjalnych i nie powtarzają one egzaminu maturalnego.
 6. Ustalenia zawarte w niniejszym Porozumieniu stosowane będą od roku akademickiego 2002/2003. Kandydaci, którzy z uzasadnionych powodów starać się będą o przyjęcie na studia w innym trybie niż przewidziany przez "maturę 2002", będą podlegać rekrutacji na zasadach i w trybie określonym przez senaty uczelni.
 7. W celu umożliwienia prawidłowego przebiegu rekrutacji na uczelnie wyższe Centralna Komisja Egzaminacyjna zostanie zobowiązana do przeprowadzania egzaminu maturalnego i ogłoszenia jego wyników w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca każdego roku.
 8. Przewiduje się monitorowanie procesu realizacji Porozumienia oraz okresową ocenę wyników przez obie Strony Porozumienia. Realizacja punktu 5 podlega kontroli Ministra Edukacji Narodowej w trybie nadzoru.
 9. Porozumienie wchodzi w życie na danej uczelni po ratyfikowaniu przez Senat tej uczelni. Zaleca się, aby Porozumienie zostało przyjęte przez uczelnie w całości już od roku akademickiego 2002/2003. W przypadku konieczności wprowadzenia okresu przejściowego, zaleca się by nie przekroczył on roku akademickiego 2005/2006.

Przewodniczący KRASP

Minister Edukacji Narodowej

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

prof. dr hab. Edmund Wittbrodt