Uchwała nr 121/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt j oraz § 115 ust. 2 Statutu PW, uchwala zasady podziału środków na badania własne w roku 2001, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały Senatu PW
nr 121/XLIV/2001

Senacka Komisja ds. Nauki
Podział środków na badania własne

Uzyskane przez Politechnikę Warszawską środki przeznaczone na badania własne pomniejszone o kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadań ogólnouczelnianych dzielone są w sposób następujący:

W roku 2001 - 50 % funduszu jakim Uczelnia dysponuje na te cele, pozostaje w dyspozycji Rektora i będzie rozdzielone na prace w dziedzinach uznanych przez Rektora za istotne z punktu widzenia rozwoju i interesów Uczelni.

50 % funduszu dzieli się na Wydziały i pozawydziałowe jednostki organizacyjne z uwzględnieniem następujących zasad i wskaźników: