Uchwała nr 120/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2001

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW:

  1. przyjmuje zmiany założeń do planu rzeczowo-fmansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2001, przedstawione w załączniku nr l do niniejszej uchwały,
  2. uchwala plan rzeczowo-finansowy Politechniki Warszawskiej na 2001 rok, przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, sporządzony zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki