Uchwała nr 119/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie zmiany zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2001 roku zawartych w uchwale Senatu PW nr 88/XLIV/2000 z dnia 13 grudnia 2000 roku

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt. j oraz § 115 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej wprowadza następującą zmianę do zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej w 2001 roku:

w punkcie 3 zasad zawartych w przywołanej wyżej uchwale Senatu PW ostatnie zdanie uzyskuje brzmienie: "Współczynniki kw obliczone dla Kolegium Nauk Społecznych i Administracji w obszarze działalności własnej oraz Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu koryguje się mnożnikiem 1,26".

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki