Uchwała nr 116/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie wprowadzenia w Politechnice Warszawskiej zaocznych studiów inżynierskich na odległość

  Senat Politechniki Warszawskiej,

działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, w związku z uchwałą nr 87/XLIV/2000 z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie Misji Politechniki Warszawskiej, postanawia wprowadzić, począwszy od roku akademickiego 2001/02, zaoczne studia inżynierskie na odległość, jako rodzaj zaocznych studiów zawodowych.

Ogólne zasady prowadzenia zaocznych studiów inżynierskich na odległość określa załącznik do mniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do Uchwały nr 116/XLIV/2001
Senatu PW z dnia 21 marca 2001 r.

Ogólne zasady prowadzenia zaocznych studiów inżynierskich na odległość

  1. Zaoczne studia inżynierskie na odległość, zwane dalej studiami na odległość, stanowią rodzaj zaocznych studiów zawodowych.
  2. Studia na odległość zapewniają studentom szczególne formy współpracy z wykładowcami oraz dostępu do materiałów dydaktycznych, z wykorzystaniem Internetu i multimedialnych technik kształcenia na odległość.
  3. Studia na odległość prowadzone są zgodnie z "Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej", przy czym szczegółowe uregulowania określają dziekani i rady wydziałów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów, w szczególności w trybie § 20 Regulaminu.
  4. Studia na odległość wykorzystują w przyjętym systemie kształcenia "Zasady systemu punktowego w Elastycznym Systemie Studiów Trzystopniowych", uchwalone przez Senat w roku 1998 (załącznik do uchwały nr 101/XLIII/98 Senatu PW z dnia 25 marca 1998 r.).