Uchwała nr 115/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, po zapoznaniu się z opracowanymi przez Rektorską Komisję ds. Nagród i Odznaczeń i przedstawionymi przez Rektora wnioskami o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej postanawia pozytywnie je zaopiniować. Senat upoważnia Rektora do wystąpienia do Ministra i złożenia wniosków o przyznanie nagród pracownikom PW, wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do Uchwały Senatu PW
nr 115/XLIV/2001 r. z dnia 21 marca 2001 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
dla nauczycieli akademickich w 2001 roku

Lp.

Imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, specjalność naukowa

Rodzaj osiągnięcia

1

2

3

 

Za osiągnięcia naukowe

 

1.

Prof. dr hab. Stanisław SIENIUTYCZ
Dr hab. Zbigniew SZWAST

 

Inżynieria Chemiczna
Wydział Inż. Chem. i Proc.

60%
40%

Prace naukowo-badawcze z dziedziny optymalizacji opublikowane w dwóch książkach wydanych przez Wyd. Springer 2000 r. i John Wiley & Sons 2000 r. oraz w serii 4 art. opublikowanych w czołowych czasopismach naukowych o zasięgu światowym

2.

Prof. dr Adam MORECKI
Prof. dr hab. Józef KNAPCZYK
Prof. dr hab. Mirosław GALICKI
Dr hab. Teresa ZIELIŃSKA
Prof. nzw. dr hab. Antoni wiliński
 
Automatyka i Robotyka, Teoria Maszyn
Wydział MEiL

40%
30%
10%
10%
10%

Książka "Basics of Robotics Theory and Components of Manipulatora and Robots" - Wyd. Springer 1999 r. str. 380

3.

Prof. dr hab. Małgorzata KUJAWIŃSKA
Mgr inż. Robert
 
Optyka Stosowana
Wydział Mechatroniki

50%
50%

Opracowanie zautomatyzowanego systemu pomiaru kształtu obiektów trójwymiarowych, 8 publikacji zagranicznych. List gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów RP, wdrożenia

4.

Prof. nzw. dr hab. Tomasz LEWIŃSKI
Prof. dr hab. Józef TELEGA

Mechanika Konstrukcji
Wydział Inżynierii Lądowej

50%
50%

Monografia "Plates, Laminates and Shells-Asymptotic Analysis and Homogenization" - Wyd. Word Scientific 2000 r. str. 740

5.

Prof. dr hab. Zygmunt MARCZENKO
Dr hab. Maria Balcerzak

Chemia Analityczna
Wydział Chemiczny

65%
35%

Monografia "Separation, Preconcentration and Spectrophotometry in Inorganic Analysis" - Elsevier Science B.V 2000 r. str. 520

6.

Prof. dr hab. Jacek KUDREWICZ

Elektronika
Wydział Elektroniki i Techn. Inform.

Książka "Przekształcenie Z i równania różnicowe" - Wyd. Naukowe PWN 2000 r. str. 156

7.

Prof. dr hab. Antoni SZUMANOWSKI

Budowa i Ekspl. Maszyn
Wydział SiMR

Książka "Fundamentals of Hybrid Vehicle Drives" - Wyd. Warsaw -Radom 2000 r. str. 200

8.

Prof. dr hab. Tadeusz KACZOREK

Teoria Sterowania
Wydział Elektryczny

Książka i cykl publikacji w dziedzinie "Dodatnie układy jedno- i dwuwymiarowe - Oficyna Wyd. PW 2000 r. str. 370

9.

Prof. dr Andrzej WIERZBICKI
Dr inż. Janusz GRANAT
Dr inż. Jerzy PACZYŃSKI

Automatyka, Informatyka
Wydział EiTI

80%
10%
10%

Udział w opracowaniu monografii pt. "Model Based Decision Support Methodology with Environmental Applications" - Wyd. IIASA 2000 r. str. 470

10.

Prof. dr hab. Wiesław WOLIŃSKI
Prof. dr hab. Paweł SZCZEPAŃSKI
Prof. nzw. dr hab. Michał MALINOWSKI
Dr inż. Piotr WITOŃSKI
Dr inż. Ryszard PIRAMIDOWICZ

Optoelektronika
Wydział EiTI

25%
25%
25%
25%
0%

Badanie i modelowanie nowych dielektrycznych ośrodków laserowych

11.

Prof. dr hab. Roman DOMAŃSKI
Prof. nzw. dr hab. Jerzy BANASZEK
Prof. nzw. dr hab. Piotr FURMAŃSKI
Dr hab. Tomasz A. KOWALEWSKI
Dr inż. Tomasz WIŚNIEWSKI
Dr inż. Maciej JAWORSKI
Mgr inż. Marek REBOW
 
Termodynamika, Wymiana Ciepła
Wydział MeiL

20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%

Badania eksperymentalne i modelowanie matematyczne sprzężonych procesów wymiany ciepła w zastosowaniu do systemów akumulacji energii oraz analizę obciążeń cieplnych, elementów silników i izolacji. 21 publikacji - 5 ukazało się w periodykach z Listy Filadelfijskiej

12.

Prof. dr hab. Zbigniew DĄBROWSKI
Prof. nzw. dr hab. Stanisław RADKOWSKI
Prof. dr hab. Andrzej WILK
Dr hab. Jan GARDULSKI
Dr inż. Jacek DYBAŁA
Dr inż. Grzegorz KLEKOT
Dr inż. Bogusław ŁAZARZ
Dr inż. Jędrzej MĄCZAK
Dr inż. Jacek DZIURDŹ
Mgr inż. Radosław PAKOWSKI
Dr inż. Stefan TOMASZEK
Dr inż. Ryszard FILONIK
Dr Jan SAMSONOWICZ
 
Budowa i Ekspl. Maszyn
Wydział SiMR

18%
18%
18%
0%
8%
4%
8%
8%
8%
3%
0%
4%
3%

Autorstwo dwóch monograficznych opracowań zagadnień analizy zjawisk wibroakustycznych w procesie projektowania maszyn:

  1. "Dynamika przekładni zębatych" str 195
  2. "Kształtowanie właściwości wibroakustycznych elementów i zespołów maszyn" str. 144 - Wyd. i Zakł. Poligr. Radom 2000 r.
 

Za osiągnięcia dydaktyczne

 

1.

Dr inż. Paweł CICHOSZ
 
Informatyka
Wydział EiTI

Książka "Systemy uczące się" - WNT 2000 r. str. 890

2.

Prof. nzw. dr hab. Henryk SUPRONOWICZ
Prof. dr hab. Ryszard STRZELECKI
 
 
Elektroenergetyka
Wydział Elektryczny

50%
50%

Podręcznik "Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy". Pierwszy podręcznik w kraju - kompleksowe ujęcie poprawy jakości energii elektrycznej - Oficyna Wyd. PW 2000 r. str. 450

3.

Dr inż. Jan BIELECKI

Wybitny wkład w nauczanie i upowszechnianie technik programistycznych opartych na języku Java. Dwu tomowa "Java 4 Swing" - Wyd. Helion 2000 r. str. 1300

4.

Prof. dr hab. Andrzej J. MICHALSKI
 
Inżynieria Materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej

Książka "Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej" - Oficyna Wyd. PW 2000 r. str. 154

5.

Prof. nzw. dr hab. Marcin PERZYK
Prof. nzw. dr hab. Stanisław WASZKIEWICZ
Prof. dr hab. Mieczysław KACZOROWSKI
Prof. nzw. dr hab. Andrzej JOPKIEWICZ
 
Odlewnictwo
Wydział Inżynierii Produkcji

45%
30%
20%
5%

Podręcznik "Odlewnictwo" - WNT 2000 r. str. 500

6.

Prof. nzw. dr hab. Jerzy GARBARCZYK
 
Fizyka Ciała Stałego
Wydział Fizyki

Podręcznik akademicki "Wstęp do fizyki ciała stałego" - Oficyna Wyd. PW 2000 r. str. 200

7.

Prof. dr hab. Tadeusz ŁUBA
Dr inż. Bogdan ZBIERZCHOWSKI
 
Telekomunikacja
Wydział EiTI

50%
50%

Podręcznik "Komputerowe projektowanie układów scalonych" - WK i Ł 2000 r. str. 240

 

Za habilitację

 

1.

Dr hab. Zbigniew LOZIA
 
Budowa i Ekspl. Maszyn
Wydział Transportu

"Analiza ruchu samochodu dwuosiowego na tle modelowania jego dynamiki" - Oficyna Wyd. PW 1998 r. str. 173

2.

Dr hab. Przemysław ROKITA
 
 
Informatyka Wydział EiTI

"Problemy łączenia obrazów generowanych metodami grafiki komputerowej z obrazami rzeczywistymi" - Oficyna Wyd. PW 1999 r. str. 105

3.

Dr hab. Włodzimierz CHOROMAŃSKI
 
Budowa i Ekspl. Maszyn
Wydział Transportu

"Symulacja i optymalizacja w dynamice pojazdów szynowych" - Oficyna Wyd. PW 1999 r. str. 141